Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tuy?n sinh Trình ?? Trung c?p - H? v?a làm v?a h?c

12:36 | 16/08/2019
T? ch?c t?i C?n Th?, An Giang và TP.H? Chí Minh

Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n sinh trình ?? Trung c?p – H? v?a làm v?a h?c t? ch?c t?i C?n Th?, An Giang và TP.H? Chí Minh, nh? sau:

1.       ??i t??ng: T?t nghi?p Trung h?c c? s?.

2.       Hình th?c: Xét tuy?n trên ph?m vi toàn qu?c.

3.       Th?i gian nh?n h? s?: T? ngày ra thông báo ??n 30/08/2019.

4.       Th?i gian nh?p h?c: 8h00’, ngày 03/9/2019 (th? 3).

5.       Th?i gian ?ào t?o: 1.5 n?m (03 h?c k?).

6.       Ngành ?ào t?o:

Stt

Ngành

H?c phí/ H?c k?

1

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

3.700.000?

2

S?a ch?a máy tàu th?y

3.700.000?

3

?i?n công nghi?p

3.700.000?

4

Công ngh? thông tin

3.700.000?

5

K? toán doanh nghi?p

3.100.000?

*   Sau khi t?t nghi?p n?u h?c viên mu?n liên thông lên cao ??ng, ??i h?c ho?c ??ng ký d? thi c?p Gi?y ch?ng nh?n kh? n?ng chuyên môn Ph??ng ti?n th?y n?i ??a (Thuy?n tr??ng H?ng 1, Máy tr??ng H?ng 1) thì ph?i h?c b? sung ki?n th?c v?n hóa theo Quy ??nh.

7.          H? s? g?m:

-       01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n và S? y?u lý l?ch (theo m?u);

-       01 B?n sao h?c b? (có ch?ng th?c);

-       02 Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p ho?c b?n sao b?ng THCS (có ch?ng th?c);

-       01 B?n sao Gi?y khai sinh;

-       02 ?nh (2x3) (ghi rõ h? tên sau ?nh).

 

M?I CHI TI?T LIÊN H?

C? s? C?n Th? và An Giang: Liên h? Th?y An – 0918 867 727.

C? s? t?i TP.H? Chí Minh: Liên h? Th?y Ng? - 0908 385 369.

Các tin khác