Tin t?c

03:47 | 11/11/2019
Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II: Trao b?ng t?t nghi?p cho các tan c? nhan và tan k? s? Ngày 08/11, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? T?t nghi?p cho các b?n HS-SV Khóa 42 (2016 – 2019) & Khóa 43 (2017 – 2019)
08:08 | 10/11/2019
H?I TH?O CAO C?P V? QU?N LY V?N T?I TH?Y VùNG  Mê C?NG – LAN TH??NG N?M 2019 T?I TRUNG QU?C ???c m?i tham gia h?i th?o v? qu?n ly v?n t?i th?y n?i ??a vùng s?ng Mê C?ng – Lan Th??ng do T? ch?c nghiên c?u v?n t?i ???ng th?y n?i ??a c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh? Trung Qu?c di?n ra t? ngày 10/10/2019 ??n ngày 25/10/2019 v?i s? tham gia c?a 6 n??c vùng Mê c?ng – Lan th??ng
08:22 | 30/09/2019
Khai m?c k? thi t?t nghi?p n?m 2019 Ngày 30/9/2019, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? khai m?c k? thi t?t nghi?p trình ?? cao ??ng ngh? khóa 42 và cao ??ng chính quy khóa 43 v?i 158 thí sinh
04:14 | 25/09/2019
Chi b? Kh?i C?ng tác h?c sinh sinh viên k?t n?p ??ng viên m?i C?ng tác phát tri?n ??ng là nhi?m v? th??ng xuyên có y ngh?a quan tr?ng trong c?ng tác xay d?ng ??ng, góp ph?n xay d?ng t? ch?c c? s? ??ng v?ng m?nh
04:02 | 18/09/2019
Khai gi?ng l?p Trung c?p C?ng ngh? th?ng tin Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho các em h?c sinh t?t nghi?p THCS có ?i?u ki?n h?c lên trình ?? Trung c?p và Cao ??ng chính quy, ??ng th?i nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c cho lao ??ng n?ng th?n ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i t?i huy?n C?n Gi? giai ?o?n 2015 – 2020.
09:02 | 09/09/2019
Khai gi?ng l?p b?i d??ng nghi?p v? C?ng v? viên C?ng v? ???ng th?y n?i ??a Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II t? ch?c t?i C?n Th?
11:14 | 03/09/2019
L? Khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020 Hòa chung kh?ng khí t?ng b?ng c?a hàng tri?u h?c sinh, sinh viên c? n??c ?ón chào n?m h?c m?i
09:59 | 20/08/2019
Ch??ng Trình “HàNH TRìNH T? TRáI TIM” t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II Hành trình t? trái tim – Hành trình l?p chí v? ??i – Kh?i nghi?p ki?n qu?c cho 30 tri?u Thanh niên Vi?t.
08:54 | 13/08/2019
Hà Lan s? h?p tác ?? phát tri?n ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam Ch??ng trình ghi d?u s? h?p tác gi?a Hà Lan và Vi?t Nam v? ???ng th?y n?i ??a di?n ra t?i C?n Th?
02:33 | 05/08/2019
Chuy?n ngh? d??ng thú v? c?a CB.GV.CNV Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II Tham quan du l?ch hè cho toàn th? Cán b? - Gi?ng viên – Nhan viên nh?m nang cao tinh th?n t?p th?, th?t ch?t h?n n?a tình ?oàn k?t g?n bó gi?a các ??n v? trong Nhà tr??ng
12:23 | 30/07/2019
B? Giáo d?c khuy?n khích khai gi?ng “kh?ng bóng bay” Th? tr??ng B? GD-?T Nguy?n Th? Ngh?a cho bi?t y t??ng khai gi?ng kh?ng bóng bay c?a em h?c sinh Hà N?i là vi?c c?n nhan r?ng.
03:19 | 26/07/2019
Giáo d?c ngh? nghi?p vì m?t t??ng lai b?n v?ng Giáo d?c ngh? nghi?p (GDNN) có vai trò quan tr?ng phát tri?n kinh t? ??t n??c, là n?i cung ?ng nhan l?c lao ??ng qua ?ào t?o cho th? tr??ng lao ??ng
Trang: ? 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7