Tin t?c

B? tr??ng Nguy?n V?n Th? g?i Th? chúc m?ng t?i Th?y, C? giáo và cán b? giáo d?c ngành GTVT

05:28 | 20/11/2018
Nhan ngày nhà giáo Vi?t Nam, B? tr??ng B? Giao th?ng v?n t?i Nguy?n V?n Th? g?i Th? chúc m?ng t?i Th?y, C? giáo ngành GTVT. Tran tr?ng gi?i thi?u toàn v?n b?c Th?.

Hà N?i, ngày 16 tháng 11 n?m 2018

               Kính g?i: Các th? h? gi?ng viên, cán b?, công ch?c, viên ch?c làm công tác ?ào t?o 

                                trong Ngành Giao thông v?n t?i!

Nhân d?p k? ni?m 36 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, thay m?t Ban Cán s? ??ng và Lãnh ??o B? Giao thông v?n t?i (GTVT), tôi thân ái g?i t?i các th? h? th?y giáo, cô giáo, công ch?c, viên ch?c ?ã và ?ang làm công tác ?ào t?o trong ngành GTVT l?i h?i th?m ân c?n và  l?i chúc m?ng t?t ??p nh?t!

Trong n?m v?a qua, m?c dù luôn ph?i ??i m?t v?i nhi?u thách th?c, khó kh?n chung c?a ngành GTVT và c?a xã h?i, nh?ng v?i ph?m ch?t t?t ??p và tinh th?n ch? ??ng, sáng t?o…, các th?y, các cô cùng v?i nhà tr??ng ?ã n? l?c, c? g?ng v??t qua m?i khó kh?n, thách th?c ?? nghiên c?u, ??i m?i ch??ng trình gi?ng d?y, nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao. Theo ?ó, nhi?u t?p th? và cá nhân ?ã ???c B? GTVT, Nhà n??c t?ng ph?n th??ng cao quý v? nh?ng thành tích trong nghiên c?u, ?ng d?ng khoa h?c, công ngh? cho ngành GTVT và cho ??t n??c. ?ây c?ng là ti?n ?? quan tr?ng ?? các tr??ng, các c? s? ?ào t?o c?a ngành GTVT th?c hi?n thành công Ngh? quy?t ??i h?i toàn qu?c l?n th? XII c?a ??ng v? Ngh? quy?t H?i ngh? Trung ??ng 8 khoá XI v? ??i m?i c?n b?n, toàn di?n giáo d?c và ?ào t?o và Ngh? quy?t Hôi ngh? Trung ??ng 6 khoá XII v? ti?p t?c ??i m?i h? th?ng t? ch?c và qu?n lý, nâng cao ch?t l??ng và hi?u qu? ho?t ??ng c?a các ??n v? s? nghi?p công l?p.

Th?i gian qua, v?i vi?c cung c?p ngu?n nhân l?c có ch?t l??ng (g?m các ti?n s?, th?c s?, c? nhân, k? s?, công nhân k? thu?t…), h? th?ng các c? s? ?ào t?o ??i h?c, cao ??ng và k? thu?t nghi?p v? c?a ngành GTVT ?ã góp ph?n to l?n trong vi?c tri?n khai, hoàn thành t?t các m?c tiêu, ch??ng trình, k? ho?ch và chi?n l??c phát tri?n c?a B? GTVT ?? ra. ?ây c?ng là nhân t?, là c? s? v?ng ch?c và là ngu?n l?c vô cùng quan tr?ng ?? ngành GTVT ti?p t?c th?c hi?n s? m?nh “?i tr??c m? ???ng” mà ??ng, Nhà n??c và nhân dân tin t??ng giao phó trong th?i gian t?i.

Tôi ?ánh giá cao và nhi?t li?t bi?u d??ng các thành tích nêu trên và mong các th?y giáo, cô g?áo, cán b?, nhân viên, ng??i lao ??ng và các em h?c sinh, sinh viên phát huy nh?ng thành tích ?ã ??t ???c, n? l?c ph?n ??u ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, h?c t?p ?? cung c?p ngu?n nhân l?c ch?t l??ng ngày càng cao cho ngành GTVT và cho ??t n??c.

Các ??ng chí thân m?n,

Tôi tin t??ng r?ng, v?i truy?n th?ng ?oàn k?t, ch? ??ng, sáng t?o và n? l?c ph?n ??u v??n lên c?a ??i ng? gi?ng viên, cán b?, công ch?c, viên ch?c,... cùng v?i s? ph?i h?p, g?úp ?? cùa c?c b?, ngành, ??a ph??ng, các tr??ng, các c? s? ?ào t?o c?a Ngành GTVT s? g?t hái ???c nhi?u thành tích to l?n h?n n?a trong th?i gian t?i, ?? góp ph?n quan tr?ng cho s? nghi?p phát tri?n ngành GTVT và s? phát tri?n chung c?a ??t n??c.

M?t l?n n?a, tôi kính chúc các th?y giáo, cô giáo cùng toàn th? cán b?, công ch?c, viên ch?c làm công tác ?ào t?o trong ngành GTVT s?c kh?e, h?nh phúc và thành công! 

B? tr??ng B? Giao thông v?n t?i

Nguy?n V?n Th?Các tin khác