Tin t?c

Chi b? Kh?i C?ng tác h?c sinh sinh viên k?t n?p ??ng viên m?i

04:14 | 25/09/2019
C?ng tác phát tri?n ??ng là nhi?m v? th??ng xuyên có y ngh?a quan tr?ng trong c?ng tác xay d?ng ??ng, góp ph?n xay d?ng t? ch?c c? s? ??ng v?ng m?nh
  ?a?ng bô? Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II luôn quan tâm ch? ??o công tác phát tri?n ??ng, ??c bi?t là phát tri?n ??ng trong qu?n chúng ?u tú tr? tu?i. Sa?ng nga?y 25/9/2019, Chi bô? Kh?i Công tác h?c sinh – sinh viên thuô?c ?a?ng bô? Tr???ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?a? tô? ch??c lê? kê?t na?p ?a?ng viên m??i cho 02 quâ?n chu?ng ?u tu? Ph?m Th? M?ng Trinh và Nguy?n Th? Di?m My.

T?i d?? lê? kê?t na?p co? ??ng chí Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ??ng chí Tr?n Duy Hi?p – Bí th? Chi b?/ Phó Bí th? ?oàn tr??ng; ??ng chí Nguy?n V?n Ng? - Bí th? ?oàn tr??ng/ Phó Tr??ng phòng ph? trách Tuy?n sinh & Công tác sinh viên cùng các ??ng viên Chi b? Kh?i Công tác h?c sinh sinh viên.

(??ng viên m?i ??c l?i tuyên th?)
L? k?t n?p ???c di?n ra trong không khí trang nghiêm, ?úng trình t?, th? t?c k?t n?p ??ng viên m?i. Sau phâ?n nghi th??c, công bô? va? trao Quyê?t ?i?nh kê?t na?p, ??ng chí Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?a? chu?c m??ng ?a?ng viên m??i va? c?n d??n cu?ng v??i ca?c ?a?ng viên trong Chi bô? không ng??ng nêu cao tinh thâ?n g??ng mâ?u, nhâ?n th??c ?u?ng ???n cu?a ?a?ng viên, go?p phâ?n xây d??ng Chi bô? trong sa?ch v??ng ma?nh, ?o?ng go?p ti?ch c??c va?o ca?c hoa?t ?ô?ng chuyên môn cu?a nha? tr???ng.

Buô?i lê? kê?t na?p ?a?ng viên kê?t thu?c trong không khi? ??m ?m cùng nh?ng l?i chúc m?ng g?i t?i ??ng chí ??ng viên m?i.

Các tin khác