Tin t?c

Ch??ng Trình “HàNH TRìNH T? TRáI TIM” t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

09:59 | 20/08/2019
Hành trình t? trái tim – Hành trình l?p chí v? ??i – Kh?i nghi?p ki?n qu?c cho 30 tri?u Thanh niên Vi?t.

Chi?u ngày 19/8/2019, t?i h?i tr??ng Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ?ã di?n ra bu?i t?a ?àm v?i ch? ??“ Khát v?ng l?n”. Ch??ng trình do Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ph?i h?p cùng Trung Nguyên Legend và Qu? H? Tr? Thanh Niên Sáng T?o Kh?i Nghi?p Vi?t Nam t? ch?c.   

Tham d? ch??ng trình, có Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng; Th?y ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng b?/ Phó Hi?u tr??ng; Th?y Tr?n V?n Chín – Ch? t?ch Công ?oàn/ Phó Hi?u tr??ng; Th?y Tr?n H?u Thanh – Phó Hi?u tr??ng cùng Quý th?y/cô lãnh ??o các Phòng, Khoa và các b?n HSSV Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

(Th?y ??ng L?i - Phó Bí th?  ??ng b?/ Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng Phát bi?u)

V? phía T?p ?oàn Trung Nguyên Legend v?i góp m?t c?a PGS-TS.Tr?n H?u ??c - Giám ??c ?ào t?o t?p ?oàn Trung Nguyên Legand. ??ng hành cùng ch??ng trình còn có s? góp m?t c?a nh?ng v? khác m?i ??c bi?t: Á H?u Vi?t Nam Thùy Dung; Siêu m?u - Doanh nhân V? C?m Nhung; ThS. Nguy?n Mai Lâm – T?ng Giám ??c công ty c? ph?n giáo d?c và truy?n thông qu?c t? Restart/ Phó Hi?u tr??ng Tr??ng Anh ng? Winning, Philippines.

 Bu?i t?a ?àm ?ã di?n ra sôi n?i v?i nh?ng chia s? chân tình và ??y tâm huy?t c?a PGS-TS.Tr?n H?u ??c, Á H?u Vi?t Nam Thùy Dung, Siêu m?u - Doanh nhân V? C?m Nhung và ThS. Nguy?n Mai Lâm. T?i Ch??ng trình các b?n sinh viên còn ???c tham gia nhi?u ho?t ??ng nh?: Trò ch?i ?? vui, dùng café mi?n phí, ???c t?ng sách và nh?n ch? ký, ch?p ?nh l?u ni?m cùng các v? khách m?i.

Ch??ng trình k?t thúc ?ã ?? l?i nhi?u ?n t??ng ??p trong sinh viên. B?n Lâm V?n Kê – Sinh viên ngành ?i?u khi?n tàu bi?n chia s?: “Em r?t c?m ?n nhà Tr??ng và các ??n v? ??ng hành ?ã t? ch?c Ch??ng trình này cho chúng em. Ch??ng trình r?t b? ích, truy?n cho em nhi?u c?m h?ng, chia s? cho em bi?t thêm nhi?u kinh nghi?m. Em r?t mong Ch??ng trình ti?p t?c lan t?a nhi?u h?n n?a”.

P.TS&CTSV


Các tin khác