Tin t?c

Chuy?n ngh? d??ng thú v? c?a CB.GV.CNV Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

02:33 | 05/08/2019
Tham quan du l?ch hè cho toàn th? Cán b? - Gi?ng viên – Nhan viên nh?m nang cao tinh th?n t?p th?, th?t ch?t h?n n?a tình ?oàn k?t g?n bó gi?a các ??n v? trong Nhà tr??ng

V?i m?c tiêu ch?m lo ??i s?ng tinh th?n cho Cán b? - Gi?ng viên - Nhân viên và t?o không khí giao l?u, g?n k?t gi?a các cá nhân, ??n v? trong nhà tr??ng, t? ngày 02/8 ??n 04/8/2019, Ban Ch?p hành Công ?oàn Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã t? ch?c ch??ng trình du l?ch hè cho toàn th? Cán b? - Gi?ng viên – Nhân viên t?i Resort Lazi Beach t?nh Bình Thu?n

T?i ?ây, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã có nh?ng ngày ngh? ng?i th?c s? tho?i mái bên ??ng nghi?p và gia ?ình. Ngoài kho?ng th?i gian tham quan thiên nhiên t??i ??p chuy?n ?i còn có ch??ng trình khám phá và tr?i nghi?m ??a ?i?m du l?ch hàng ??u hi?n nay nh? M?i Kê Gà, Dinh Th?y Thím...

Bên c?nh các ho?t ??ng tham quan các thành viên trong ?oàn còn ???c tham gia vào ch??ng trình “Gala dinner” ??y màu s?c v?i các ti?t m?c v?n ngh?, các trò ch?i v?n ??ng t??i vui. Các ho?t ??ng t?i ?êm ti?c ?ã cho th?y các phòng ban không ch? có s? ph?i h?p ?n ý không ch? trong công vi?c mà còn g?n k?t trong các ho?t ??ng gi?i trí lành m?nh. 

Tham quan du l?ch hè cho toàn th? Cán b? - Gi?ng viên – Nhân viên nh?m nâng cao tinh th?n t?p th?, th?t ch?t h?n n?a tình ?oàn k?t g?n bó gi?a các ??n v? trong nhà tr??ng. Bên c?nh ?ó, ?ây c?ng là d?p ?? t?p th? Cán b? - Gi?ng viên – Nhân viên có thêm giây phút th? giãn sau nh?ng ngày làm vi?c c?ng th?ng. 

Chuy?n tham quan ?ã ti?p thêm n?ng l??ng cho ??i ng? Cán b? - Gi?ng viên – Nhân viên c?a Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II và mang không khí công vi?c tr? l?i cùng ni?m tin s? hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao, xây d?ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ngày m?t phát tri?n, ?áp l?i s? k? v?ng và quan tâm c?a Lãnh ??o Nhà tr??ng. 

Các tin khác