Tin t?c

D? dàng ch?n ngh? - ch?n tr??ng trên ?i?n tho?i di ??ng

09:58 | 23/06/2019
T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p v?a c?ng b? phiên b?n nang c?p ?ng d?ng ch?n ngh? - ch?n tr??ng trên thi?t b? di ??ng. ? phiên b?n m?i này, ?ng d?ng ?? t?i ?u hóa quá trình ??ng ky d? tuy?n c?a h?c sinh.

Nh?m t?o thu?n l?i cho h?c viên ??ng ký d? tuy?n giáo d?c ngh? nghi?p (GDNN) theo thông t? 07/2019/TT-BL?TBXH ngày 07/3/2019 S?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thông t? s? 05/2017/TT-BL?TBXH ngày 02/3/2017 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng bình và Xã h?i quy ??nh quy ch? tuy?n sinh và xác ??nh ch? tiêu tuy?n sinh trình ?? trung c?p, cao ??ng, T?ng c?c GDNN ?ã nâng c?p ?ng d?ng Ch?n ngh? - Ch?n tr??ngv?i các n?i dung và giao di?n m?i, t?i ?u hóa quá trình ??ng ký d? tuy?n.

Trao ??i v?i báo chí, ông Kim H?ng H?ng, Phó chánh V?n phòng T?ng c?c GDNN cho bi?t: Giao di?n m?i ?ã t?i ?u hóa quá trình ??ng ký d? tuy?n. Theo ?ó, h?c sinh có th? ??ng ký d? tìm hi?u ngành/ ngh? ?ào t?o, tr??ng ?ào t?o sau ?ó ??ng ký d? tuy?n; c?ng nh? có th? ??ng ký ngay tr??ng và ngành/ngh? ?ào t?o t? giao di?n chính c?a ?ng d?ng.

??i v?i các phi?u ??ng ký d? thi ?ã c?p nh?t theo thông t? 07/2019/TT-BL?TBXH, ng??i dùng có th? ?i?n trình ?? v?n hóa: l?p 9, l?p 10, l?p 11, l?p 12, THCS, THPT, Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c, Sau ??i h?c.

Khi ??ng ký d? tuy?n GDNN t?i t?ng giao di?n ?ã ???c tùy bi?n ?áp ?ng yêu c?u ng??i dùng. Khi ??ng ký t?i giao di?n chính, ng??i dùng có th? ch?n tr??ng, các ngh? ?ã ???c l?c theo tr??ng ?ào t?o; ??ng ký t?i giao di?n ch?n ngh?: Ngh? l?a ch?n 1 s? là ngh? mà ng??i dùng ?ang tìm hi?u, tr??ng ch?n s? ???c l?c các tr??ng có ?ào t?o ngh? ?ó và các ngh? ch?n ti?p theo là các ngh? c?a tr??ng ?ang ?ào t?o; ??ng ký t?i giao di?n ch?n tr??ng: Các ngh? s? ???c l?c theo tr??ng.

Giao di?n m?i ???c b? sung thêm các ch?c n?ng tin t?c, Video, hình ?nh nh?m cung c?p các thông tin cho ng??i dùng tìm hi?u. C? th?: Tin t?c bao g?m thông tin h??ng nghi?p, tuy?n sinh; Tin t?c T?ng h?p; Tin ??a ph??ng c? s?. Video bao g?m, tin t?c, phóng s?; Gi?i thi?u, mô t? ngh?; H?c ngh? ? ?âu… các Album ?nh theo các ho?t ??ng, s? ki?n c?a giáo d?c ngh? nghi?p.

C? s? d? li?u c?a ?ng d?ng Ch?n ngh? - Ch?n tr??ng c?ng ?ã c?p nh?t ???c toàn b? danh m?c ngh? ?ào t?o trình ?? Cao ??ng, trung c?p bao g?m: 871 ngh? trình ?? Trung c?p, 630 ngh? trình ?? Cao ??ng. Các c? s? GDNN ?ã ???c c?p tài kho?n (905 c? s? giáo d?c ngh? nghi?p, bao g?m: 383 tr??ng Cao ??ng; 503 tr??ng Trung c?p; 19 c? s? GDNN khác) ?ã c?p nh?t thông tin tuy?n sinh.

V?i phiên b?n m?i này, ?ng d?ng Ch?n ngh? - Ch?n tr??ng trên thi?t b? di ??ng ?ã mang l?i s? thu?n ti?n cho vi?c ti?p c?n thông tin tuy?n sinh, ??ng ký tuy?n sinh c?a thí sinh, h? tr? công tác tuy?n sinh và góp ph?n nâng cao ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p.

Các tin khác