Tin t?c

Giao l?u g?p g? k? ni?m ngày nhà giáo vi?t nam 20-11-2018

07:20 | 21/11/2018

Nh?c ??n ngày nhà giáo Vi?t Nam là nh?c ??n m?t ngày tr?ng ??i, ý ngh?a nh?t trong nh?ng ngày ý ngh?a. Là ngày ?? toàn nhân lo?i h??ng v? các th?y cô - nh?ng ng??i lái ?ò âm th?m, l?ng l?, nh?ng ng??i ??m m?m xanh cho ??t n??c.

Ngh? giáo là m?t ngh? ??c bi?t, b?i, ??i t??ng lao ??ng c?a ng??i th?y chính là nhân cách, tâm h?n và th? ch?t con ng??i; công c? lao ??ng c?a ngh? d?y h?c, ch? y?u là b?ng b?n thân, là toàn b? nhân cách c?a ng??i th?y; ph??ng pháp lao ??ng c?a ng??i th?y là ph??ng pháp nêu g??ng, c?m hoá ??i t??ng b?ng t? t??ng, tình c?m c?a mình… ?? t?o ra nh?ng “s?n ph?m” ??c bi?t - là nh?ng con ng??i có ý th?c, bi?t v?n d?ng tri th?c, k? n?ng và b?t nh?p v?i th?i ??i, bi?t ??c l?p, t? ch? và sáng t?o. 

V?i tinh th?n ?ó, hòa chung không khí t?ng b?ng cùng c? n??c, sa?ng ngày 20/11/2018 Tr??ng Cao ???ng GTVT ????ng thu?y II long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m ngày Nhà Giáo Vi?t Nam.


Toa?n ca?nh buô?i g??p m??t ta?i lê? k? niê?m

??n d? và chia vui L? k? ni?m cùng nhà tr??ng co? ?a?i diê?n cu?a câ?p trên, ca?c ??n vi? doanh nghiê?p ?a? ?ô?ng ha?nh cu?ng nha? tr???ng trong suô?t nhiê?u n?m cùng toàn th? cán b?, giáo viên, nhân viên nhà tr??ng và ??i di?n tiêu bi?u c?a h?c sinh sinh viên cho ca?c khô?i cu?ng tham d??. Bu?i l? c?ng ?a? nh?n ???c nh?ng l?ng hoa t??i th?m thay cho l?i chúc m?ng c?a các ??n v? h?u quan.      

?úng 09h00, bu?i l? v?i ph?n h?i ???c b?t ??u b?ng nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c do các em h?c sinh và th?y cô giáo trình di?n. Hàng tr?m con tim nh? hòa theo các ca khúc b?t h? v? th?y cô, mái tr??ng, bè b?n cùng m?t lo?t các ti?t m?c múa bi?u di?n, các ti?t m?c ??n ca, t?p ca… v?a mang màu s?c truy?n th?ng l?n hi?n ??i. M?i ti?t m?c ??u th? hi?n lòng bi?t ?n, s? kính tr?ng c?a h?c sinh dâng lên th?y cô.


Ca?c tiê?t mu?c v?n nghê? do khô?i HSSV thê? hiê?n


Tiê?t mu?c v?n nghê? cu?a khô?i ca?n bô? – viên ch??c nha? tr???ng

       Ta?i bu?i l?, thâ?y Trâ?n H??u Thanh – Phó Hi?u tr??ng tr??ng Cao ???ng GTVT ????ng thu?y II ?a? lên ??c th? cu?a Bô? tr???ng Bô? Giao thông Vâ?n ta?i chúc m?ng.

 

Thay m?t lãnh ??o nhà tr??ng. ThS. Bu?i ?i?nh Thiê?n – Bi? th? ?a?ng u?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng. Trong bài phát bi?u c?a mình, th?y ?ã cùng ôn l?i nh?ng giá tr? cao quý nh?t c?a ngh? giáo. K? ni?m ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11 hàng n?m ?ã tr? thành m?t my? t?c, không ph?i ??n thu?n ch? là ngày l? c?a m?t ngành ngh? mà tr? thành m?t l? h?i c?a th?i ??i, ??m màu s?c truy?n th?ng "Tôn s? tr?ng ??o", "U?ng n??c nh? ngu?n", m?t màu s?c giáo d?c r?t Vi?t Nam mà hi?m có dân t?c nào trên th? gi?i t?o d?ng ???c nh? dân t?c chúng ta. Bao s??ng kh? bu?n vui, k? m?t ng??i còn, dù ?i ?âu, làm gì, ? ?âu, ? b?t k? c??ng v? nào, ? b?t k? lo?i hình lao ??ng nào. Nh?ng c? ??n ngày này, th?m sâu trong kí ?c ai c?ng b?i h?i nh? v? th?y c?, tr??ng x?a. N?i hình ?nh th?y cô v?n v?n nguyên, v?n tháng ngày mi?t mài trên b?c gi?ng, l?ng l? thanh b?ch trong cu?c s?ng ??i th??ng.Th?y c?ng nh?n m?nh nh?ng t?n t?i ?? cùng nhau nhìn l?i nh?m kh?c ph?c, ??ng th?i nêu lên các ?i?m m?nh nhà tr??ng ?ã làm ???c trong th?i gian qua ?? làm ?i?m t?a cho s? phát tri?n

?ê? tri ân nh??ng ng???i ?i tr???c va? thê? hiê?n ti?nh ca?m cao quy? tôn s? – tr?ng ??o thâ?y Bu?i ?i?nh Thiê?n thay m??t la?nh ?a?o nha? tr???ng trao t??ng l??ng hoa cho thâ?y Lê Quang Phiê?t nguyên Hiê?u tr???ng nha? tr???ng.

 

       Cô Nguy?n Th? Hòa Gi?ng viên khoa Kinh t? ba?n thay m??t ca?c thâ?y cô gia?o ôn la?i nh??ng k? niê?m va? tri ân công tra?ng cu?a thê? hê? nh??ng ng???i ?i tr???c ?a? xây ???p nê?n mo?ng cho thê? hê? nga?y nay.

 

Sinh viên Ph?m Th? M?ng Trinh, sinh viên l?p C43KT c?ng ??i di?n cho toa?n thê? ca?c ba?n h?c sinh sinh viên c?a tr??ng phát bi?u bày t? tình c?m tri ân ??n các Th?y, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam. Em thay m?t cho toàn th? các b?n h?c sinh t? h?a vâng l?i th?y cô, c? g?ng h?c t?p th?t t?t, ph?n ??u ??t nhi?u tha?nh ti?ch, làm nhi?u ?i?u hay, vi?c t?t,... ?? dâng t?ng th?y, cô th? hi?n lòng bi?t ?n sâu s?c công lao d?y d? c?a các th?y cô.


C?ng trong s? ki?n này. BCH Công ?oa?n va? ?oàn tr??ng c?ng ?a? công b? k?t qu? các ho?t ??ng chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

M?i d?p k? ni?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam ngày 20/11, tr??c s? quan tâm c?a toàn xã h?i, ni?m vui, h?nh phúc l?i trào dâng, r?ng ng?i trên m?i g??ng m?t th?y cô - ?i?m t?a tinh th?n v?ng ch?c, ti?p thêm s?c m?nh, lòng yêu ngh? và khát khao c?ng hi?n c?a các th?y cô ??i v?i s? nghi?p giáo d?c.

       Bu?i l? ?ã di?n ra thành công t?t ??p và ?? l?i nhi?u d?u ?n trong lòng t?t c? th?y và trò tr??ng Cao ???ng GTVT ????ng thu?y II c?ng nh? khách m?i tham d?. T?t c? hòa quy?n vào nhau, t?o nên m?t b?c tranh tuy?t my?, m?t ngày l? ?m áp v?i vô vàn c?m xúc, th?t ý ngh?a v?i giai ?i?u bài hát “??ng nói tôi già” do các ông nh?ng là ch?a c? hi?n ?ang là cán b?, viên ch?c c?a nhà tr??ng bi?u di?n./.

 


Các tin khác