Tin t?c

H?I TH?O CAO C?P V? QU?N LY V?N T?I TH?Y VùNG Mê C?NG – LAN TH??NG N?M 2019 T?I TRUNG QU?C

08:08 | 10/11/2019

???c m?i tham gia h?i th?o v? qu?n lý v?n t?i th?y n?i ??a vùng sông Mê Công – Lan Th??ng do T? ch?c nghiên c?u v?n t?i ???ng th?y n?i ??a c?a B? Khoa h?c và Công ngh? Trung Qu?c di?n ra t? ngày 10/10/2019 ??n ngày 25/10/2019 v?i s? tham gia c?a 6 n??c vùng Mê công – Lan th??ng, ?ó là: Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Vi?t Nam và n??c ch? nhà Trung Qu?c. N?i dung h?i th?o ?? c?p ??n s? phát tri?n và qu?n lý kinh t? v?n t?i th?y, s? k?t n?i giao thông th?y, tiêu chu?n hóa ??i tàu th?y n?i ??a, phát tri?n c?ng thông minh, ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? môi tr??ng. H?i th?o ???c t? ch?c qua 3 thành ph? Wuhan. Yichang và Changqing c?a Trung Qu?c

T?i thành ph? Wuhan thành viên các n??c ?ã d??c các chuyên gia cao c?p c?a Trung Qu?c v? v?n t?i th?y n?i ??a gi?i thi?u s? phát tri?n, nh?ng thành t?u ??t ???c c?a Trung Qu?c trên sông Yangtze và t?n m?t ???c ch?ng ki?n nh?ng công trình trên tuy?n sông Yangtze. 

?nh ch?p: t?i Wuhan International Container Co., Ltd.


T?i thành ph? Yichang các thành viên ???c ?i th?m quan các công trình nh? ??p Tam Hi?p và C?ng v? Hàng h?i c?a ??p Tam Hi?p, nh?ng công trình n?i ti?ng c?a Trung Qu?c v?i nh?ng n?c nâng, h? tàu ?? l?u thông tàu qua ??p, k?t n?i giao thông th?y t? trên th??ng ngu?n xu?ng h? ngu?n và ng??c l?i. 


?nh ch?p: Âu tàu trên Three Gorges


?nh ch?p: Tr? nâng, h? tàu trên Three Gorges – Cao: 113 mét
?nh ch?p: t?i Three Gorges Navigation Authority

T?i thành ph? Changqing thành viên c?a các n??c ???c các chuyên gia Trung Qu?c gi?i thi?u v? s? phát tri?n c?a h? th?ng c?ng thông minh, qu?n lý và chi?n l??c phát tri?n v?n t?i th?y n?i ??a cùa thành ph?. ??ng th?i ?oàn c?ng ?i tham quan c?ng và h? th?ng giao thông th?y ? ?ây, t?n m?t th?y ???c m?t h? th?ng c?ng hi?n ??i và quy mô b?c nh?t c?a Trung Qu?c. ?nh ch?p: t?i Chongqing Orchard Port

Chia s? v?i nh?ng thành t?u ??t ???c c?a Trung Qu?c, các n??c tham gia c?ng trao ??i nh?ng k?t qu? ??t ???c c?a qu?c gia mình trong h?i th?o. T? h?i th?o này các n??c ?ã h?c ???c nhi?u kinh nghi?m v? xây d?ng và phát tri?n v?n t?i th?y n?i ??a c?a n??c ch? nhà Trung Qu?c, ??ng th?i qua h?i th?o này các n??c c?ng ?ã h?c h?i kinh nghi?m, trao ??i v?n hóa và hi?u bi?t l?n nhau.  

K?t thúc h?i th?o các qu?c gia c?ng ?ã c?m ?n n??c ch? nhà Trung Qu?c ?ã t? ch?c h?i th?o này và c?ng cám ?n v? s? ?ón ti?p ân tình, n?ng ?m, nhi?t tình c?a các nhân viên c?a T? ch?c nghiên c?u v?n t?i ???ng th?y n?i ??a c?a B? Khoa h?c và Công ngh? Trung Qu?c Ms. Qian Ding và Ms. Chen Shi. H?i th?o ?ã ?? l?i nhi?u tình c?m, nhi?u l?u luy?n và s? h?p tác gi?a các qu?c gia v?i nhau. 

Các tin khác