Tin t?c

Hà Lan s? h?p tác ?? phát tri?n ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam

08:54 | 13/08/2019
Ch??ng trình ghi d?u s? h?p tác gi?a Hà Lan và Vi?t Nam v? ???ng th?y n?i ??a di?n ra t?i C?n Th?

??i di?n Nhóm VINWAP Hà Lan g?m 7 doanh nghi?p, t?p ?oàn l?n trong l?nh v?c ???ng th?y hàng h?i Hà Lan ?ã có bu?i làm vi?c v?i các ??n v? tr?c thu?c C?c ???ng th?y n?i ??i Vi?t Nam, C?c hàng h?i Vi?t Nam t?i TP C?n Th?. ?ây là ch??ng trình ??u tiên ghi d?u s? h?p tác gi?a ?ôi bên sau khi Chính ph? n??c này ??ng ý phê duy?t khi ch??ng trình h?p tác PIB (Ch??ng trình kinh doanh qu?c t?) v? vi?c b?o tr? và h?p tác trong l?nh v?c hàng h?i, c?ng và th?y n?i ??a.

(Quang c?nh bu?i làm vi?c)

Theo ??i di?n doanh nghi?p ??n t? Hà Lan, C?n Th? là m?t trong nh?ng ??a ph??ng ? khu v?c ??ng b?ng sông C?u Long (?BSCL) có r?t nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i Hà Lan v? ?i?u ki?n ??a lý, các ti?m n?ng ?? phát tri?n kinh t? nh? nông nghi?p, công ngh? n??c trong ?ó có v?n t?i th?y n?i ??a. Do ?ó, Chính ph? Hà Lan ?ã phê duy?t ch??ng trình h?p tác PIB ?? cùng chung tay h? tr? Vi?t Nam trong vi?c trao ??i kinh nghi?m công ngh? c?ng nh? tìm hi?u nh?ng c? h?i ?? ??u t? kinh doanh.
M?c ?ích c?a ch??ng trình ??i tác phát tri?n này nh?m nâng cao ti?m n?ng phát tri?n ???ng th?y n?i ??a ? khu v?c ?BSCL, ??c bi?t là tuy?n Ch? G?o- tuy?n huy?t m?ch n?i TP H? Chí Minh v?i các khu v?c ?BSCL.
“Chúng tôi t? ch??ng trình PIB Hà Lan mong mu?n thông qua ch??ng trình h?p tác l?n này ?? cùng ??i tác nghiên c?u ?? tìm ra nh?ng khó kh?n và thách th?c trong s? phát tri?n c?a c?a ???ng th?y n?i ??a ??i v?i tuy?n Ch? G?o, t? ?ó áp d?ng nh?ng ki?n th?c, chuyên môn c?ng nh? nh?ng công ngh? t? phía Hà Lan ?? có th? khai thác m?t cách có hi?u qu? nh?t ??i v?i tuy?n giao thông này. N?u ??t ???c hi?u qu? thì s? áp d?ng tri?n khai t?i các khu v?c khác”, ??i di?n doanh nghi?p ??n t? Hà Lan nói.


(kênh Ch? G?o - ?nh internet)

T?i bu?i làm vi?c, ông Ph?m Trung Quân thu?c Chi c?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam thông tin: Tuy?n Ch? G?o ??t tiêu chu?n kênh c?p 3 ???ng th?y n?i ??a, có t?ng chi?u dài 28,6km ?i qua 2 t?nh Ti?n Giang và Long An. Tuy?n ???c chia làm 3 ?o?n g?m R?ch Lá (dài 9,5km), kênh Ch? G?o (dài 11,6km) và R?ch K? Hôn (dài 6,8km). Trên tuy?n này có 36 b?n ?ò ngang và 8 b?n c?ng c?a xí nghi?p.
? giai ?o?n 1, B? GTVT ??u t? nâng c?p m? r?ng, chi?u sâu lu?ng ch?y tàu, xây b? kè ch?ng xói l? và c? b?n ?ã hoàn thành ???c ½ tuy?n.
Trong giai ?o?n 2, d? ki?n s? ti?n hành n?o vét ti?p ph?n còn l?i. Tuy nhiên do v??ng ph?i m?t s? v?n ?? v??ng m?c nên B? GTVT ?ang xin ch? tr??ng chuy?n ??i ??u t? theo hình th?c khác.
Theo các doanh nghi?p ?ánh giá, ho?t ??ng v?n t?i ???ng th?y mang l?i thành công r?t d? dàng do ?ây là lo?i hình khai thác có m?c ??u t? và chi phí th?p, r?t thân thi?n v?i môi tr??ng, mang tính an toàn và ít t?c ngh?n h?n so v?i giao thông ???ng b?. V?i kinh nghi?m tích l?y trong th?i gian dài ??i v?i l?nh v?c giao thông ???ng th?y, thì h? hy v?ng s? áp d?ng nh?ng thành công này vào các tuy?n ???ng th?y n?i ??a t?i khu v?c ?BSCL v?i các khu v?c khác c?a Vi?t Nam. Qua ?ó góp ph?n gi?m t? tr?ng chi phí v?n t?i c?a Vi?t Nam (25%); gi?i quy?t các v?n ?? t?n ??ng ?? t?ng giá tr?, s?n l??ng v?n t?i qua ???ng th?y n?i ??a.
?? làm ???c ?i?u này, ?ôi bên s? cùng tìm ra nh?ng ph??ng th?c tri?n khai có hi?u qu? nh?t vi?c nâng c?p khai thác ch?t l??ng tuy?n Ch? G?o qua hình th?c h?p tác công t?; ti?n hành phân tích nh?ng v?n ?? còn t?n ??ng trong vi?c nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o trong v?n t?i ???ng th?y n?i ??i Vi?t Nam; nghiên c?u ph??ng án v?n t?i ?a ph??ng th?c các ý t??ng m?i v? v?n t?i hàng hóa c?ng bi?n; ??a ra sáng ki?n thành l?p các t? ch?c ?? thúc ??y vi?c thu hút các nhà ??u t? t? nhân trong vi?c ??u t? phát tri?n ???ng th?y n?i ??a, nâng cao n?ng l?c qu?n lý và khai thác c?ng bi?n.
Các ho?t ??ng này s? là c? s? ?? phát tri?n ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam theo h??ng hi?n ??i, b?t k?p s? phát tri?n c?a các n??c tiên ti?n.

Ngu?n baogiaothong.vn


Các tin khác