Tin t?c

H? th?ng Qu?n ly ch?t l??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ??t chu?n ISO 9001:2015

05:35 | 09/11/2018

Ngày 03/11/2018 t?i thành ph? H? Chí Minh. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã ?ón nh?n Ch?ng nh?n H? th?ng Qu?n lý ch?t l??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ??t chu?n ISO 9001:2015. Ch?ng nh?n này do Liên hi?p các h?i khoa h?c và k? thu?t Vi?t Nam th?c hi?n ?ánh giá, c?p ch?ng nh?n cho nhà tr??ng.

Phát bi?u sau khi nhà tr??ng ???c nh?n gi?y ch?ng nh?n ISO, Th?c s? Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y; Hi?u tr??ng nhà tr??ng kh?ng ??nh, bên c?nh vi?c thúc ??y m?nh m? các ho?t ??ng ?ào t?o, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II luôn chú tr?ng t?ng c??ng n?ng l?c qu?n tr? ?i?u hành, qu?n tr? r?i ro nh?m ??m b?o m?c tiêu cu?i cùng là hi?u qu?, an toàn, phát tri?n b?n v?ng. Và th?c t? nhà tr??ng trong nhi?u n?m qua ?ã ??t ???c nh?ng k?t qu? r?t ?áng k?.

Vi?c ??t ???c ch?ng nh?n ISO 9001:2015 là s? ki?n có ý ngh?a quan tr?ng, kh?ng ??nh quy?t tâm và ??u t? ?úng h??ng, bài b?n c?a nhà tr??ng trong c?i thi?n n?ng l?c, nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? h??ng ??n ng??i h?c. “Ban Giám hi?u nhà tr??ng s? ti?p t?c t?o m?i ?i?u ki?n, ch? ??o sát sao, dành ngu?n l?c t??ng x?ng cho m?c tiêu duy trì và c?i ti?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001:2015 trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II” - ông Bùi ?ình Thi?n nh?n m?nh.

ISO 9001 ?ã tr? thành công c? qu?n lý mang tính chi?n l??c và phát tri?n c?a nhi?u t? ch?c trong ?ó có h? th?ng các tr??ng ?ào t?o trên toàn th? gi?i. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II áp d?ng H? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001 là b??c ?i ?úng h??ng. Ch?c ch?n h? th?ng qu?n lý ???c chu?n hóa này s? ?em ??n cho Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II r?t nhi?u thành t?u trong vi?c cung c?p các d?ch v? ?ào t?o ch?t l??ng cao ??n khách hàng mà còn là công c? hi?u qu? ?? qu?n lý các r?i ro.
H? s? ch?ng nh?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng 9001:2015


Các tin khác