Tin t?c

H?i gi?ng nhà giáo giáo d?c ngh? nghi?p c?p Tr??ng n?m h?c 2018-2019

09:33 | 04/06/2019
Sáng ngày 28/5/2019, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? t? ch?c Khai m?c H?i gi?ng nhà giáo giáo d?c ngh? nghi?p c?p Tr??ng n?m h?c 2018 – 2019

?ây là ho?t ??ng th??ng niên nh?m ??y m?nh phong trào thi ?ua d?y t?t h?c t?t, kích thích vi?c t? rèn luy?n, h?c t?p c?a nhà giáo, t?o ?i?u ki?n ?? nhà giáo có c? h?i h?c h?i, giao l?u kinh nghi?m v? m?i m?t, tìm ra ph??ng pháp gi?ng d?y m?i, nh?ng sáng ki?n, kinh nghi?m trong d?y, h?c, làm mô hình h?c c? ?? nhân r?ng, ph? bi?n trong toàn tr??ng. ??ng th?i H?i gi?ng c?ng là c? h?i ?? ?ánh giá th?c ch?t trình ?? hi?u bi?t, chuyên môn nghi?p v?, ph??ng pháp gi?ng d?y c?a t?ng nhà giáo, trên c? s? ?ó xây d?ng k? ho?ch ?ào t?o, b?i d??ng nâng cao ch?t l??ng giáo viên c?a Nhà tr??ng.  

??n d? khai m?c H?i gi?ng có các ??ng chí trong Ban Giám hi?u, ??i di?n lãnh ??o các ??n v? trong Nhà tr??ng, các th?y cô giáo và 07 nhà giáo tham gia d? H?i gi?ng.

Th?y ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng u?, Phó Hi?u tr??ng phát bi?u ý ki?n ?ây là c? h?i ?? cho các nhà giáo th? hi?n tài n?ng s? ph?m, s? hi?u bi?t và nâng cao trách nhi?m c?a các nhà qu?n lý ?ào t?o; ??ng th?i ?? ch?n ra nh?ng nhà giáo có k?t qu? t?t ?i tham d? H?i gi?ng c?p ngành n?m 2019.

Ngay sau ph?n khai m?c, các ??i bi?u và nhà giáo tham d? các ti?t gi?ng ??u tiên t?i x??ng th?c hành máy.

Các tin khác