Tin t?c

H?i ngh? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng n?m 2019

05:46 | 03/01/2019

Nh?m ?ánh giá và t?ng k?t nh?ng k?t qu? ?ã ??t ???c trong n?m h?c 2017-2018 và ?? ra ph??ng h??ng nhi?m v? n?m h?c 2018-2019. H?i ngh? cán b?, công ch?c, viên ch?c và ng??i lao ??ng (CBCCVCNL?) Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ???c t? ch?c vào lúc 13gi? 45’ ngày 28/12/2018 t?i h?i tr??ng, v?i s? tham d? c?a 100 CBCCVCNL? c?a tr??ng, d??i s? ch? trì c?a ??ng chí Bùi ?ình Thi?n - Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng Nhà tr??ng và ??ng chí Tr?n V?n Chín - Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng.

T?i H?i ngh?, ??ng chí Tr?n H?u Thanh – Phó Hi?u tr??ng ?ã trình bày Báo cáo t?ng k?t n?m h?c 2017 - 2018 và ph??ng h??ng, nhi?m v? n?m h?c 2018 - 2019. Trong n?m h?c v?a qua, Tr??ng ?ã ??t ???c nhi?u thành tích trên t?t c? các l?nh v?c công tác: chính tr? t? t??ng, t? ch?c cán b?, ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, ki?m ??nh….Bên c?nh nh?ng thành tích ?ã ??t ???c, báo cáo c?ng nêu ra nh?ng ?i?m t?n t?i, h?n ch? ? các l?nh v?c c?n ph?i ???c kh?c ph?c trong n?m h?c m?i.

Ti?p ?ó, H?i ngh? ?ã ???c nghe Báo cáo công khai tài chính n?m 2018; Báo cáo th?c hi?n Quy ch? dân ch? c? s?; Báo cáo ho?t ??ng c?a Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo t?ng k?t công tác thi ?ua, trao th??ng và công b? quy?t ??nh ?i?u ??ng, b? nhi?m cán b?; Báo cáo t?ng h?p các ý ki?n ?óng góp c?a các ??n v? t?i H?i ngh? CBCCVC c?p c? s?.

H?i ngh? ?ã nghe các ý ki?n th?o lu?n c?a ??i di?n H?i ??ng Tr??ng, ??i di?n ?oàn thanh niên và h?i sinh viên, ??i di?n các khoa chuyên môn, các phòng ch?c n?ng.

H?i ngh? ?ã ???c nghe ?/c Phan V?n Duy –Th??ng v? ??ng ?y – Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam phát bi?u chúc m?ng và ch? ??o h?i ngh?. ?/c ?ã khái quát  tình hình công tác ch? ??o ho?t ??ng ?ào t?o c?a c? quan C?c ?TN? Vi?t Nam trong n?m qua. T? ?ó Quan ?i?m xuyên su?t trong ch? ??o ?i?u hành n?m 2019 là t?ng c??ng k? lu?t k? c??ng; xây d?ng h? th?ng hành chính liêm chính, hành ??ng, ph?c v?; t?o môi tr??ng ??u t? kinh doanh thu?n l?i. Th?c hi?n hi?u qu? các Ch??ng trình hành ??ng tri?n khai các Ngh? quy?t c?a c?p trên trong các l?nh v?c; t?p trung hoàn thi?n th? ch?, ??i m?i c? ch?, chính sách t?o ??t phá, thí ?i?m nhi?u mô hình hi?u qu?, ??y m?nh c?i cách th? t?c hành chính, tháo g? khó kh?n, ti?t gi?m chi phí, thúc ??y m?nh m? s?n xu?t kinh doanh, t?o ??ng l?c t?ng tr??ng.

??i v?i tr??ng ta, qua k?t qu? ho?t ??ng ???c báo cáo t?i h?i ngh? này;  Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam ch? ??o nhà tr??ng  c?n n? l?c ??t phá trong khâu tuy?n sinh h? chính quy, ?ây là ho?t ??ng mang tính s?ng còn c?a nhà tr??ng nh?m ??m b?o ngu?n nhân l?c ??u ra phát tri?n kinh t? c?a ??t n??c trong quá trình h?i nh?p, c?ng nh? vi?c làm và thu nh?p c?a ng??i lao ??ng.

V?i s? th?ng nh?t cao, H?i ngh? ?ã thông qua d? th?o Ngh? quy?t H?i ngh? cán b?, công ch?c, viên ch?c và ng??i lao ??ng n?m 2019. H?i ngh? tin t??ng r?ng, d??i s? lãnh ??o và ch? ??o sát sao c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u và các ?oàn th? cùng v?i s? ??ng lòng, ?oàn k?t c?a t?p th? cán b?, công ch?c, viên ch?c và ng??i lao ??ng, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II s? hoàn thành xu?t s?c nh?ng nhi?m v? mà Ngh? quy?t h?i ngh? ?? ra.

H?i ngh? khép l?i trong không khí quy?t tâm, ph?n kh?i c?a toàn th? cán b? công ch?c viên ch?c, ng??i lao ??ng trong nhà tr??ng, h?a h?n m?t n?m h?c 2018-2019 s? g?t hái nhi?u thành qu? t?t ??p cho c? th?y và trò Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II. Th?y Tr?n H?u Thanh ??c báo cáo t?ng k?t công tác n?m 2018 và trình bày d? th?o ph??ng h??ng n?m 2019


Th?y Tr?n V?n Chín-Ch? t?ch Công ?oàn trình bày báo cáo quy ch? dân ch?


?/c Phan V?n Duy-Phó C?c tr??ng phát bi?u ch? ??o h?i ngh?


Tham lu?n c?a phòng Công tác H?c sinh sinh viên

Cô Nguy?n Th? Hòa-?y viên Ban Th??ng Công ?oàn tr??ng trình bày báo cáo thi ?ua, công b? khen th??ng và Quy?t ??nh b? nhi?m-?i?u ??ng cán b?


Trao th??ng và Quy?t ??nh b? nhi?m-?i?u ??ng cán b?


Th?y Bùi ?ình Thi?n-Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng Nhà tr??ng thay m?t ?oàn Ch? t?ch ti?p thu ý ki?n, phát ??ng thi ?ua và thông qua Ngh? quy?t H?i ngh?

Các tin khác