Tin t?c

H?i ngh? t?p hu?n và chuy?n giao ph?n m?m Qu?n ly ?ào t?o thuy?n viên ng??i LPTTN?

11:35 | 27/03/2019

T? ngày 21 ??n ngày 22/3/2019, C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam ?ã t? ch?c H?i ngh? t?p hu?n và chuy?n giao ph?n m?m qu?n lý ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II v?i s? tham d? c?a lãnh ??o C?c ?TN? Vi?t Nam, Ban giám hi?u nhà tr??ng cùng h?n 100 Cán b? qu?n lý ??n t? 59 ??n v? thu?c các S? GTVT các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng và các c? s? ?ào t?o trên c? n??c.

Theo ?ó, nh?m tri?n khai th?c hi?n Ngh? ??nh s? 78 ngày 01/7/2016 c?a Chính ph? quy ??nh v? ?i?u ki?n kinh doanh d?ch v? ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a và Thông t? s? 01 ngày 20/01/2017 c?a B? tr??ng B? Giao thông v?n t?i, ban hành Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? h? th?ng phòng h?c chuyên môn, phòng thi, ki?m tra; x??ng th?c hành; khu v?c d?y th?c hành lái và v?n hành máy c?a c? s? ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a (QCVN 98:2017/BGTVT). C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam ?ã xây d?ng xong ph?n m?m qu?n lý ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a (ph?n m?m).  

?? tri?n khai áp d?ng ph?n m?m vào công tác qu?n lý theo quy ??nh, C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam t? ch?c H?i ngh? t?p hu?n và chuy?n giao ph?n m?m, nh?m m?c ?ích ph? bi?n và trang b? nh?ng ki?n th?c c?n thi?t cho cán b? qu?n lý c?a S? Giao thông v?n t?i các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng, các c? s? ?ào t?o và ??i ng? giáo viên hi?u rõ, s? d?ng thành th?o ph?n m?m. Qua ?ó, ti?p t?c hoàn thi?n ph?n m?m cho phù h?p v?i th?c ti?n c?a công tác qu?n lý, góp ph?n nâng cao hi?u l?c, hi?u qu? công tác chuyên môn, ??ng th?i nâng cao kh? n?ng ?ng d?ng công ngh? thông tin trong công tác ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a

Tham d? và phát bi?u ch? ??o H?i ngh?, ??ng chí Phan V?n Duy – Phó C?c tr??ng C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam ?ã nh?n m?nh v? t?m quan tr?ng c?a vi?c ?ng d?ng ph?n m?m vào công tác qu?n lý, thi, ki?m tra c?p Gi?y ch?ng nh?n kh? n?ng chuyên môn và ch?ng ch? chuyên môn Thuy?n tr??ng, máy tr??ng ph??ng ti?n th?y n?i ??a.

??ng th?i Ông Phan V?n Duy c?ng ch? ??o Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II, là ??n v? ??u tiên thí ?i?m thi trên ph?n m?m c?n ph?i t? ch?c H?i ngh? t?p hu?n nghiêm túc, theo ?úng quy ??nh; n?i dung t?p hu?n ph?i ?áp ?ng ??y ?? các ch?c n?ng c?a ph?n m?m; b?o ??m s? d?ng ngu?n l?c ti?t ki?m, hi?u qu?.

            Sau 02 ngày, H?i ngh? ?ã ???c t? ch?c thành công t?t ??p, mang l?i hi?u qu?  thi?t th?c trong vi?c tri?n khai ph?n m?m qu?n lý ?ào t?o thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n th?y n?i ??a vào công tác ki?m tra sát h?ch c?p CCCM và GCNKNCM thuy?n viên ph??ng ti?n th?y n?i ??a. Sau H?i ngh?, Ban t? ch?c ?ã ghi nh?n và ti?p thu các ý ki?n ?óng góp t? các ??n v? ?? t? ?ó ti?p t?c hoàn thi?n ph?n m?m ?? s?m tri?n khai trên toàn qu?c.

 

Ông Phan V?n Duy – Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam phát bi?u và tuyên b? khai m?c H?i ngh?

            Phát bi?u t?i H?i ngh?, Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng nhà tr??ng cho r?ng, qua tri?n khai thí ?i?m thi tr?c nghi?m trên ph?n m?m ?ã cho th?y nhi?u ?u ?i?m, nâng cao tính khách quan trong công tác Thi, ki?m tra c?p GCNKNCM, CCCM ph??ng ti?n th?y n?i ??a.

 

Th?y Bùi ?ình Thi?n  - Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u t?i H?i ngh?

 

Toàn c?nh H?i ngh? t?p hu?n
Các tin khác