Tin t?c

Khai gi?ng l?p b?i d??ng nghi?p v? C?ng v? viên C?ng v? ???ng th?y n?i ??a

09:02 | 09/09/2019
Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II t? ch?c t?i C?n Th?
Sáng ngày 07/9, t?i C?n Th?, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  ?ã t? ch?c l?p b?i d??ng nghi?p v? C?ng v? viên C?ng v? ???ng th?y n?i ??a (?TN?) cho các C?ng v? viên C?ng v? ?TN? khu v?c IV.

(Th?y Tr?n H?u Thanh - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II phát bi?u khai gi?ng)
T?i d? L? Khai gi?ng có ông Hu?nh V?n Út - Phó Giám ??c C?ng v? ?TN? Khu v?c IV; Th?y Tr?n H?u Thanh - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II; Th?y Lê V?n M?ng - TP.?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i, cùng quý th?y, cô và các anh, ch? c?ng v? viên.

(Th?y Lê V?n M?ng - TP.?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i ph? bi?n n?i dung l?p h?c)
Ch??ng trình l?p b?i d??ng nghi?p v? bao g?m Lu?t Hàng h?i và Lu?t Giao thông ???ng th?y n?i ??a; Quy ??nh v? ho?t ?ông c?a c?ng, b?n; Quy ??nh v? ph?m v? trách nhi?m c?a thuy?n viên, ng??i lái ph??ng ti?n và ??nh biên an toàn t?i thi?u trên ph??ng ti?n; Nh?ng v?n ?? x? lý hành chính; H??ng d?n qu?n lý s? d?ng máy móc vô tuy?n ?i?n, k?t h?p v?i h?i ?? ?i?n t?. 
Các tin khác