Tin t?c

Ki?m tra, sát h?ch xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c n?m 2018

05:47 | 06/12/2018
Ngày 05/12/2018 Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II t? ch?c khai m?c k? sát h?ch n?m 2018.

?? t?ng b??c chu?n hóa ??i ng? cán b? viên ch?c ??m b?o quy?n l?i và ngh?a v? c?a viên ch?c trong các ??n v? s? nghi?p công l?p, ??ng th?i phân công b? trí viên ch?c th?c hi?n ch?c trách nhi?m v? phù h?p v?i trình ??, n?ng l?c, k? n?ng chuyên môn, nghi?p v? theo quy ??nh c?a Lu?t viên ch?c và các quy ??nh khác c?a pháp lu?t, ?áp ?ng yêu c?u ngày càng cao trong quá trình ph?c v? và thái ?? giao ti?p ?ng x? ??i v?i nhân dân nói chung và nhà tr??ng nói riêng trong giai ?o?n hi?n nay.

 Sau th?i gian chu?n b?, ???c s? ??ng ý c?a C?c ?TN? Vi?t Nam theo Quy?t ??nh s? 1285/Q?-C?TN? ngày 22/11/2018 v? vi?c thành l?p H?i ??ng ki?m tra, sát h?ch ?? sát h?ch xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c, ngày 05/12/2018 Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II t? ch?c khai m?c k? sát h?ch n?m 2018.


Toàn c?nh l? Khai m?c k? ki?m, sát h?ch ?? xét tuy?n ??c cách viên ch?c

Tham d? l? khai m?c và giám sát k? sát h?ch có bà Lê Ki?u Minh H??ng – Phó Tr??ng Phòng TCCB – C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam.

V? phía Nhà tr??ng có ông: Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y; Hi?u tr??ng nhà tr??ng; ông Tr?n V?n Chín  - Phó Hi?u tr??ng; Ch? t?ch Công ?oàn; ông Tr?n H?u Thanh - Phó Hi?u tr??ng. Cùng các ?/c là cán b?, viên ch?c các ??n v? phòng, khoa, Trung tâm tr?c thu?c Tr??ng và ??c bi?t có s? tham gia c?a 18 cán b?, gi?ng viên, công nhân viên tham d? k? ki?m tra, sát h?ch ?? xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c n?m 2018

Thay m?t H?i ??ng ki?m tra, sát h?ch bà Nguy?n Th? H??ng – TP. T? ch?c – Hành chính lên công b? quy?t ??nh thành l?p H?i ??ng; quy?t ??nh thành l?p Ban ki?m tra, sát h?ch và Thông qua n?i quy ph?ng v?n ?? xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c.

Ông Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y; Hi?u tr??ng  - Ch? t?ch H?i ??ng k? ki?m tra, sát h?ch ?? xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c phát bi?u ch? ??o k? ki?m tra; ?/c cho bi?t ?ây là s? n? l?c ph?n ??u c?a ng??i lao ??ng, cùng v?i s? quy?t li?t c?a B??ng ?y; Ban Giám hi?u trong vi?c quy?t tâm c?ng c? ??i ng? ngu?n nhân l?c c?a Tr??ng trong tình hình m?i. ?/c mong r?ng các thí sinh hãy bình t?nh, t? tin b??c vào k? ki?m tra, sát h?ch ?? ??t ???c k?t qu? cao nh?t. Thay m?t H?i ??ng ki?m tra, sát h?ch ?? xét tuy?n ??c cách vào viên ch?c n?m 2018 c?a Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?/c tuyên b? khai m?c k? ki?m tra.

Các thí sinh c?n c? theo s? ?? các thí sinh d? k? ki?m tra b?t ??u vào phòng ph?ng v?n ?? th?c hi?n làm bài

H?u Nh?t


Các tin khác