Tin t?c

L? c?ng b? và trao Quy?t ??nh ngh? h?u cho th?y L?i Xuan Hà và th?y Nguy?n Thanh Tùng

04:32 | 31/05/2019

Ngày 31/5/2019 Tr??ng Cao ??ng Giao thông V?n t?i ???ng th?y II ?ã long tr?ng t? ch?c L? công b? và trao Quy?t ??nh ngh? h?u cho th?y L?i Xuân Hà và th?y Nguy?n Thanh Tùng. ??n d? có các th?y trong ban Giám hi?u, các th?y cô là tr??ng, phó các phòng ch?c n?ng, khoa chuyên môn.

Cô Nguy?n Th? H??ng Phó tr??ng phòng T? ch?c hành chính & Qu?n tr? thi?t b? ?ã ??c tóm t?t lý l?ch trích ngang và nêu lên nh?ng c?ng hi?n ?óng góp c?a 2 th?y cho s? phát tri?n c?a Nhà tr??ng.

Phát bi?u t?i L? công b?, thay m?t Ban Giám hi?u và toàn th? công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng Nhà tr??ng th?y Bùi ?ình Thi?n - ThS Hi?u tr??ng ghi nh?n và ?ánh giá cao nh?ng thành tích, ?óng góp vào s? nghi?p giáo d?c và ?ào t?o, s? nghi?p qu?n lý nhà n??c và phát tri?n c?a Nhà tr??ng v?i h?n 30 n?m công tác c?a th?y L?i Xuân Hà và g?n 07 n?m c?a th?y Nguy?n Thanh Tùng.

??ng chí kh?ng ??nh nh?ng thành tích, b? dày l?ch s? c?a Nhà tr??ng ??u g?n li?n v?i th?i gian và s? nghi?p công tác c?a các th?y, ?ây là nh?ng t?m g??ng sáng ?? t?p th? cán b?, viên ch?c Nhà tr??ng noi theo. Th?y Bùi ?ình Thi?n c?ng mong mu?n th?y L?i Xuân Hà và th?y Nguy?n Thanh Tùng, v?i ki?n th?c và kinh nghi?m tích l?y ???c trong quá trình công tác, s? ti?p t?c có nh?ng c?ng hi?n, ?óng góp cho s? phát tri?n c?a  ngành ???ng th?y n?i ??a nói chung, ??c bi?t là Tr??ng Cao ??ng Giao thông V?n t?i ???ng th?y II nói riêng. Cu?i cùng chúc m?ng th?y L?i Xuân Hà và th?y Nguy?n Thanh Tùng ?ã hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao và chúc các ??ng chí cùng gia ?ình d?i dào s?c kh?e, h?nh phúc.

 

Th?y Bùi ?ình Thi?n ?y viên BCH ??ng ?y C?c ?TN? Vi?t Nam, Bí Th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng Trao Quy?t ??nh và t?ng hoa cho các ??ng chí ngh? h?u.

 

Xúc ??ng tr??c nh?ng tình c?m c?a các ??ng chí lãnh ??o trong Ban Giám hi?u, các ??n v?, t? ch?c ?oàn th? tr?c thu?c Nhà tr??ng ?ã dành cho các ??ng chí. Thay m?t nh?ng ng??i v? ngh? h?u, th?y L?i Xuân Hà c?ng g?i l?i c?m ?n chân thành ??n Ban Giám hi?u, lãnh ??o các ??n v?, t? ch?c ?oàn th?, công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng trong Nhà tr??ng ?ã giúp ??, t?o ?i?u ki?n và ph?i h?p ch?t ch? v?i ??ng chí trong th?i gian công tác, giúp các ??ng chí hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c Lãnh ??o Nhà tr??ng giao.

V?i nh?ng món quà l?u ni?m b?ng ti?n và hi?n v?t c?a các t?p th? và cá nhân g?i ??n mình, b?ng t?m lòng chân thành và s? mong mu?n ?óng góp ph?n nh? vào s? thành công c?a Tr??ng trong th?i gian t?i. Th?y L?i Xuân Hà ?ã g?i l?i s? ti?n 9.000.000 ??ng cho BCH Công ?oàn ?? làm Qu? khuy?n h?c.

Bu?i l? k?t thúc trong không khí thân tình v?i nh?ng k? v?t l?u ni?m và hình ?nh chan hòa ?m áp./.


Các tin khác