Tin t?c

L?ch s? ra ??i và y ngh?a c?a Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam

10:56 | 13/06/2019

1.  S? ra ??i

Vi?t Nam có 3.260 km chi?u dài ???ng b? bi?n không k? các ??o. Ngoài vùng n?i thu?, Vi?t Nam tuyên b? 12 h?i lý lãnh h?i, thêm 12 h?i lý vùng ti?p giáp lãnh h?i, 200 h?i lý vùng ??c quy?n kinh t? và cu?i cùng là th?m l?c ??a. Di?n tích vùng bi?n thu?c ch? quy?n, quy?n ch? quy?n và quy?n tài phán c?a Vi?t Nam chi?m di?n tích kho?ng 1.000.000 km2 trên bi?n ?ông. Nh?n th?c rõ ???c t?m quan tr?ng c?a công tác qu?n lý nhà n??c v? bi?n và h?i ??o vì s? phát tri?n b?n v?ng c?a ??t n??c, c?ng nh? ý ngh?a quan tr?ng c?a Ngày ??i d??ng Th? gi?i, n?m 2008, ngay t? nh?ng ngày ??u m?i thành l?p, T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam ?ã trình B? Tài Nguyên và Môi tr??ng cho phép t? ch?c T?a ?àm nhân s? ki?n này. Cu?c t?a ?àm ?ã thu hút s? quan tâm c?a nhi?u b?, ngành trung ??ng và các t? ch?c qu?c t?, t? ch?c phi chính ph? t?i Vi?t Nam. Các ??i bi?u ??u ??ng nh?t v? nh?n th?c c?n ph?i t? ch?c Tháng ho?c Tu?n l? bi?n, h?i ??o c?a Vi?t Nam.


    Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam ???c Chính ph? quy ??nh trong Ngh? ??nh s? 25/2009/N?-CP ngày 06 tháng 3 n?m 2009. T?i Công v?n s? 950/TTg-KTN ngày 12 tháng 6 n?m 2009, Th? t??ng ?ã giao B? Tài nguyên và Môi tr??ng ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan và các ??a ph??ng ven bi?n t? ch?c t? ngày 01 ??n ngày 08 hàng n?m. Quy?t ??nh 373/2010/Q?-TTG ngày 23 tháng 3 n?m 2010 c?a Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ?? án “??y m?nh công tác tuyên truy?n v? qu?n lý, b?o v? và phát tri?n b?n v?ng bi?n và h?i ??o Vi?t Nam” c?ng ???c ghi trong các nhi?m v? c? th?. M?t khác, ngày 08 tháng 7 n?m 2015, Qu?c h?i n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam ?ã thông qua Lu?t tài nguyên, môi tr??ng bi?n và h?i ??o trong ?ó t?i ?i?u 7 ?ã quy ??nh rõ “Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam t? ngày 01 ??n 08 tháng 6 h?ng n?m”. Vi?c Tu?n l? bi?n và h?i ??o Vi?t Nam ???c quy ??nh rõ trong Lu?t tài nguyên và môi tr??ng bi?n và h?i ??o ???c xem là c?t m?c quan tr?ng trong l?nh v?c qu?n lý nhà n??c t?ng h?p và th?ng nh?t v? bi?n và h?i ??o.

2.  Ý ngh?a:

Vi?c t? ch?c h?ng n?m Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam v?i các ho?t ??ng thi?t th?c ??i v?i ??t n??c góp ph?n nâng cao nh?n th?c cho toàn xã h?i, toàn h? th?ng chính tr? và t?ng ng??i dân v? ch?c n?ng, vai trò, t?m quan tr?ng ??c bi?t c?a bi?n và ??i d??ng ??i v?i s? phát tri?n b?n v?ng ??i d??ng, ??i v?i vi?c gi?m thi?u các tác ??ng c?a bi?n ??i khí h?u th? gi?i nói chung và ??i v?i Vi?t Nam nói riêng.

K? ni?m Ngày ??i d??ng th? gi?i và Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam hàng n?m là d?p ?? Vi?t Nam kh?ng ??nh ti?m l?c l?n v? kinh t? bi?n; th? hi?n ý chí quy?t tâm phát tri?n toàn di?n ngành ngh? bi?n, b?o v? tài nguyên môi tr??ng vùng bi?n, ??o b?n v?ng. ??ng th?i v?i vi?c ??y m?nh ch??ng trình hành ??ng c? th? th?c hi?n 6 m?c tiêu quan tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n kinh t? bi?n ?? n??c ta tr? thành m?t qu?c gia m?nh v? bi?n, giàu lên t? bi?n, ??ng th?i b?o v? v?ng ch?c ch? quy?n qu?c gia trên bi?n.

M?t khác, k? ni?m ngày ??i d??ng th? gi?i và Tu?n l? Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam còn là d?p tuyên truy?n, v?n ??ng m?i ng??i dân nâng cao ý th?c b?o v? tài nguyên môi tr??ng nh?m b?o t?n, phát huy giá tr? c?a tài nguyên và môi tr??ng bi?n, ??o; lòng t? hào, ý th?c dân t?c ??i v?i ch? quy?n vùng bi?n t? qu?c, góp ph?n gi? v?ng ?n ??nh và phát tri?n ??t n??c.

Ngu?n T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam
Các tin khác