Tin t?c

Sinh viên Khóa 44 tham gia k? h?c Giáo d?c Qu?c phòng – An ninh

05:56 | 23/05/2019
Sinh viên Khóa 44 - Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II tham gia k? h?c Giáo d?c Qu?c phòng – An ninh t?i Tr??ng Quan s? - Quan ?oàn 4 (t?nh Bình D??ng)
Th?c hi?n k? ho?ch n?m h?c 2018 – 2019 Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II liên k?t v?i Tr??ng Quân s? - Quân ?oàn 4 t? ch?c gi?ng d?y và c?p ch?ng ch? môn h?c Giáo d?c Qu?c phòng – An ninh cho h?c sinh sinh viên Khóa 44 t?i Tr??ng Quân s? - Quân ?oàn 4 (t?nh Bình D??ng) t? ngày 20/5/2019 ??n ngày 01/6/2019.
Có l? ?ây là l?n ??u tiên, các b?n sinh viên ???c b??c chân vào m?t môi tr??ng m?i l? - môi tr??ng c?a s? k? lu?t và nghiêm kh?c ngoài vi?c h?c t?p t?i gi?ng ???ng và thao tr??ng, các b?n ???c tham gia r?t nhi?u ho?t ??ng ngo?i khóa nh? các ho?t ??ng t? qu?n, làm vi?c nhóm, xây d?ng môi tr??ng xanh, s?ch, ??p, v?n hóa v?n ngh?, th? d?c th? thao. Nh?ng ho?t ??ng thi?t th?c ?y s? giúp các b?n có c? h?i giao l?u g?n g?i, t?ng thêm tinh th?n ?oàn k?t, ý th?c t? giác và tr??ng thành h?n
M?c dù th?i gian h?c trong 2 tu?n nh?ng ??i v?i các b?n sinh viên Khóa 44 ?ây s? là tr?i nghi?m ??y ý ngh?a và tuy?t v?i trong hành trang sinh viên.
Các tin khác