Tin t?c

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II: Trao b?ng t?t nghi?p cho các tan c? nhan và tan k? s?

03:47 | 12/11/2019
Ngày 08/11, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? T?t nghi?p cho các b?n HS-SV Khóa 42 (2016 – 2019) & Khóa 43 (2017 – 2019)

Tham d? bu?i l? có Ông Phan V?n  Duy – Phó C?c Tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam; ThS.Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Qúy Th?y trong Ban Giám hi?u; Lãnh ??o các phòng khoa; Các doanh nghi?p; ph? huynh và các b?n tân c? nhân và tân k? s? Khóa 42 & 43.

(Ông Phan V?n Duy - Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam trao b?ng t?t nghi?p xu?t s?c cho SV Bùi Minh Ti?n -  ngành Qu?n tr? m?ng máy tính)
Ch??ng trình di?n ra trong không khí trang tr?ng, ?ây là s? ki?n tr?ng ??i ghi d?u s? tr??ng thành sau quá trình mi?t mài h?c t?p và rèn luy?n c?a các b?n sinh viên d??i mái tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II.
(Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng cho SV Ngành K? toán doanh nghi?p)

Phát bi?u t?i bu?i l?, ThS.Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã bi?u d??ng nh?ng thành tích ?áng t? hào mà các b?n tân c? nhân và tân k? s? ?ã ??t ???c trong quá trình h?c t?p; Th?y hi?u tr??ng c?ng nh?n nh? t?i các b?n: “Các em ?ã tr?i qua quá trình h?c t?p v?i nhi?u n? l?c, trên con ???ng l?p thân l?p nghi?p s?p t?i s? có nhi?u khó kh?n, thách th?c tuy nhiên các em hãy c? g?ng, v?n d?ng nh?ng ki?n th?c, k? n?ng ???c h?c ?? làm vi?c th?t t?t”

(Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u)

??i di?n các b?n t?t nghi?p n?m 2019, Sinh viên Ph?m Th? M?ng Trinh – L?p C4KT ?ã bày t? nh?ng c?m xúc c?a mình trong ngày l? t?t nghi?p: Sau nh?ng n?m tháng ???c h?c, rèn luy?n d??i s? h??ng d?n c?a th?y cô, chúng em t? ý th?c h?n n?a và s? luôn n? l?c ?? chinh ph?c nh?ng th? thách phía tr??c v?i tinh th?n c?u ti?n, ?? luôn x?ng ?áng là sinh viên tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II.

(Ban Giám hi?u t?ng hoa cám ?n các doanh nghi?p)

C?ng trong bu?i L? ThS.Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã cám ?n các doanh nghi?p ?ã luôn ??ng hành cùng nhà tr??ng trong ?ào t?o và tuy?n d?ng sinh viên sau t?t nghi?p. T? khi thành l?p ??n nay, tr??ng ?ã và ?ang ?ào t?o ???c nhi?u th? h? sinh viên gi?i chuyên môn, v?ng k? n?ng, ?áp ?ng nhu c?u xã h?i, v?i m?c tiêu: “Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II s? tr? thành tr??ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n và h?i nh?p c?a ??t n??c”.


Chúc m?ng các tân c? nhân và tân k? s? ?ã hoàn thành m?t ch?ng ???ng quan tr?ng trên hành trình chinh ph?c tri th?c. S?n sàng, t? tin ?em nh?ng ki?n th?c, k? n?ng ???c ?ào t?o trên gi?ng ???ng ?? v??n ra bi?n l?n. V?i hành trang ???c trang b? v?ng ch?c, các tân c? nhân và tân k? s? tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II h?a h?n s? là nh?ng nhân t? ch?t l??ng và ??y ti?m n?ng cho th? tr??ng nhân l?c trong th?i ??i 4.0 ngày nay. 

P.TS&CTSV
Các tin khác