Tin t?c

B? Giáo d?c khuy?n khích khai gi?ng “kh?ng bóng bay”

12:23 | 30/07/2019
Th? tr??ng B? GD-?T Nguy?n Th? Ngh?a cho bi?t y t??ng khai gi?ng kh?ng bóng bay c?a em h?c sinh Hà N?i là vi?c c?n nhan r?ng.

Trong thông tin g?i t?i báo chí chi?u 29/7, Th? tr??ng B? GD-?T Nguy?n Th? Ngh?a bày t?: "Tôi ?n t??ng và xúc ??ng khi ??c b?c th? c?a em Nguy?n Nguy?t Linh - m?t h?c sinh dù c-òn nh? tu?i nh?ng ?ã bi?t bày t? quan ?i?m, ch?ng ki?n c?a mình tr??c m?t v?n ?? nóng c?a xã h?i - v?n ?? ô nhi?m môi tr??ng, và có ý th?c, trách nhi?m ??i v?i vi?c b?o v? môi tr??ng”.

Theo bà Ngh?a, b?c th? c?a em h?c sinh Tr??ng Marie Cuirie ? Hà N?i nh?ng ngày qua ?ã truy?n c?m h?ng và “?ánh th?c” ng??i l?n nâng cao nh?n th?c v? tác h?i c?a rác th?i nh?a t? vi?c th? bóng bay - m?t vi?c th??ng ???c làm trong m?i d?p khai gi?ng nh?ng ít ai ngh? v? tác h?i c?a nó.

"B? GD-?T hoan nghênh và bi?u d??ng, khen ng?i ý t??ng xu?t s?c, thi?t th?c c?a em Nguy?t Linh. Tôi ???c bi?t, r?t nhi?u tr??ng h?c ? Hà N?i và m?t s? ??a ph??ng nh?n ???c b?c th? c?a em Nguy?t Linh ?ã ?ng h? ý t??ng không th? bóng bay vào ngày khai gi?ng. ?ây là vi?c nên nhân r?ng và khuy?n khích. B? GD-?T mong mu?n có nhi?u h?n n?a nh?ng ý t??ng t?t v? b?o v? môi tr??ng c?a các em h?c sinh".

Bà Ngh?a cho bi?t B? GD-?T c?ng ?? ngh? các nhà tr??ng có nh?ng cách làm sáng t?o, phù h?p v?i ?i?u ki?n ??a ph??ng, nhà tr??ng ?? v?a t?o không khí h?ng kh?i c?a ngày khai gi?ng, v?a b?o v? môi tr??ng.

V? t? ch?c khai gi?ng g?n nh? và thi?t th?c, nh?ng n?m g?n ?ây, B? GD-?T ?ã có nhi?u ??i m?i, ??m b?o h??ng ??n h?c sinh và vì h?c sinh. Ch?ng h?n, trong 3 mùa khai gi?ng g?n ?ây, l? khai gi?ng trên toàn qu?c ???c th?ng nh?t t? ch?c b?t ??u t? 7h30 sáng ngày 5/9.

S?p t?i, B? GD-?T s? có h??ng d?n c? th? g?i các tr??ng, các ??a ph??ng v? vi?c t? ch?c khai gi?ng n?m h?c m?i 2019-2020, trong ?ó nh?n m?nh các ho?t ??ng vì môi tr??ng.

Ngu?n vietnamnet.vn

Các tin khác