Tin t?c

?oàn quan ch?c c?p cao Hà Lan th? sát hành lang Ch? G?o (M? Tho) – Ti?n Giang

09:36 | 16/04/2019

Nhân chuy?n th?m chính th?c Vi?t Nam c?a Ngài Mark Rutte Th? t??ng V??ng qu?c Hà Lan - theo ?oàn th? t??ng còn có các nhà lãnh ??o c?p cao và ?oàn doanh nghi?p trong l?nh v?c v?n t?i c?a Hà Lan. Chuy?n th?m c?p Nhà n??c này nh?m thúc ??y quan h? h?p tác gi?a hai chính ph? trên nhi?u l?nh v?c, ??c bi?t là l?nh v?c th?y n?i ??a/phát tri?n c?ng, chia s? nh?ng kinh nghi?m c?a Hà Lan v? gi?i pháp tích h?p trong phát tri?n mô hình v?n t?i ?a ph??ng th?c cho khu v?c ??ng b?ng sông C?u Long.


?nh: Hi?u tr??ng Bùi ?ình Thi?n – Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II phát bi?u tr??c hành trình. 

Sau cu?c h?i th?o t?i Hà N?i ngày 09/4/2019, ?oàn có cu?c th? sát (?i th?c ??a) hành lang tuy?n v?n t?i Tp H? Chí Minh – C?n Th? qua kênh Ch? G?o t?nh Ti?n Giang vào ngày 12/4/2019. ??i di?n cho ?oàn Hà Lan g?m có bà ??i s? Elbeth Akkerman d?n ??u cùng các lãnh ??o c?p cao c?a Chính ph? và các doanh nghi?p, trong ?ó có Ch? t?ch t?p ?oàn STC chuyên v? ?ào t?o ngu?n nhân l?c, Royal Haskoning DHV, Công ty CDR International, Tr??ng ??i h?c Công ngh? Delft… ??i di?n phía Vi?t Nam g?m có ??i di?n C?c ???ng th?y N?i ??a Vi?t Nam, Chi c?c ???ng th?y N?i ??a phía Nam, Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II, ?oàn hành trình trên con tàu mang tên ??t n??c Hà Lan (tàu Hu?n luy?n Hà Lan II).


?nh: ?oàn xu?ng tàu Hà Lan II t?i kênh Ch? G?o (M? Tho) – Ti?n Giang

Con tàu r?i b?n lúc 9gi? 30 phút ??a ?oàn hành trình trên kênh Ch? G?o, trên tàu các thành viên trong ?oàn ?ã có nh?ng cu?c trao ??i v? chuyên môn, t?n m?t th?y ???c s? nh?n nh?p c?a giao thông th?y ? ?ây, v?i m?t tuy?n ???ng th?y huy?t m?ch k?t n?i gi?a các tuy?n sông khu v?c ??ng b?ng v?i khu v?c thành ph? H? Chí Minh cho th?y m?t tri?n v?ng phát tri?n ngành ???ng th?y n?i ??a h?t s?c to l?n, giúp cho s? k?t n?i giao thông gi?a các t?nh thành ???c hi?u qu?. Sau ?ó con tàu ?ã ??a ?oàn quay tr? l?i và hành trình v? Sông Ti?n, con sông ?ã cho th?y m?t ti?m n?ng vô cùng to l?n c?a ngành ???ng th?y n?i ??a c?a Vi?t Nam, v?i hai bên b? Sông Ti?n là các c?ng th?y n?i ??a, các ICD c?a các doanh nghi?p v?n t?i ?ã và ?ang ho?t ??ng khai thác hàng hóa. Kho?ng h?n 11 gi? con tàu ?ã c?p b?n M? Tho. 


?nh: ?oàn kh?o sát trên tàu Hà Lan II do Chính ph? Hà Lan h? tr? Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II.

V?i không khí ?ón ti?p trang tr?ng, thân thi?n, n?ng ?m c?a lãnh ??o t?nh Ti?n Giang, thay m?t cho ?oàn ông Tr??ng Tr?ng Doanh lãnh ??o C?c ?TN? VN xin g?i l?i cám ?n ??n lãnh ??o T?nh ?ã nhi?t tình h? tr? ?oàn có m?t hành trình thu?n l?i, an toàn. 


?nh: Ông Tr??ng Tr?ng Doanh thay m?t ?oàn c?m ?n Lãnh ??o t?nh Ti?n Giang

V? phía lãnh ??o T?nh, Ông Tr?n V?n Bon Giám ??c S? GTVT t?nh c?ng xin g?i l?i cám ?n ??n chính ph? Hà Lan ?ã có s? h?p tác v?i chính ph? Vi?t Nam v? nhi?u l?nh v?c, ??c bi?t là l?nh v?c th?y n?i ??a, ?ã có s? quan tâm ??c bi?t tuy?n v?n t?i huy?t m?ch (kênh Ch? G?o – t?nh Ti?n Giang) k?t n?i các vùng ??ng b?ng v?i thành ph? H? Chí Minh cho ho?t ??ng v?n t?i th?y. N?u ???c s? quan tâm và ??u t? c?a phía Hà Lan thì ?ây là m?t s? k?t n?i hi?u qu?, giúp cho các công ty v?n t?i nâng cao n?ng l?c v?n t?i, phát tri?n logistics, gi?m ?áng k? chi phí cho các công ty v?n t?i và cho ngành. 


?nh: Ông Tr?n V?n Bon Giám ??c S? GTVT t?nh phát bi?u.

Ti?p theo ?ó Ông Tr?n ?? Liêm Ch? t?ch H?i v?n t?i th?y n?i ??a Vi?t Nam ?ã g?i t?ng phía Hà Lan món quà l?u ni?m ?? bày t? tình c?m c?a t?nh Ti?n Giang v?i ?oàn. 


?nh: Ông Tr?n ?? Liêm Ch? t?ch H?i v?n t?i th?y n?i ??a Vi?t Nam g?i t?ng phía Hà Lan món quà l?u ni?m.

K?t thúc bu?i chiêu ?ãi, bà ??i s? Elsbeth Akkerman ?ã cám ?n các ??i di?n phía Vi?t Nam và lãnh ??o t?nh Ti?n Giang ti?p ?ón ?oàn m?t cách trang tr?ng, thân thi?n, n?ng ?m, h? tr? ?oàn có m?t chuy?n ?i an toàn, thành công. ?n t??ng v?i chuy?n ?i, bên c?nh nh?ng ti?m n?ng to l?n c?a tuy?n v?n t?i trên kênh Ch? G?o, bà ??i s? nh?n m?nh tàu Hà Lan là m?t minh ch?ng thành công và hi?u qu? rõ nét nh?t cho s? h?p tác gi?a hai chính ph? Vi?t Nam – Hà Lan t? nhi?u n?m tr??c ?ây và s? là mô hình c?n nhân r?ng sau chuy?n ?i cho các d? án s?p t?i. 


?nh: bà ??i s? Elsbeth Akkerman ?ã cám ?n các ??i di?n phía Vi?t Nam và lãnh ??o t?nh Ti?n Giang.

Chuy?n ?i k?t thúc thành công ?? l?i nhi?u k?t qu? t?t ??p trong h?p tác qu?c t? gi?a hai Chính ph? nói chung và trong h?p tác phát tri?n ngành GTVT ???ng th?y n?i ??a nói riêng, mang l?i l?i ích thi?t th?c to l?n trong th?i gian s?p t?i. 


?nh: Ch?p ?nh l?u ni?m t?i Nhà khách t?nh Ti?n Giang.
Các tin khác