Tin t?c

Giáo d?c ngh? nghi?p vì m?t t??ng lai b?n v?ng

03:19 | 26/07/2019
Giáo d?c ngh? nghi?p (GDNN) có vai trò quan tr?ng phát tri?n kinh t? ??t n??c, là n?i cung ?ng nhan l?c lao ??ng qua ?ào t?o cho th? tr??ng lao ??ng
Theo Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p, GDNN là m?t b?c h?c c?a h? th?ng giáo d?c qu?c dân nh?m ?ào t?o trình ?? s? c?p, trình ?? trung c?p, trình ?? cao ??ng và các ch??ng trình ?ào t?o ngh? nghi?p khác cho ng??i lao ??ng, ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c tr?c ti?p trong s?n xu?t, kinh doanh và d?ch v?. GDNN ???c th?c hi?n theo hai hình th?c là ?ào t?o chính quy và ?ào t?o th??ng xuyên.

D??i ?ây là toàn v?n tài li?u "Giáo d?c ngh? nghi?p vì m?t t??ng lai b?n v?ng"
Ngu?n: gdnn.edu.vnCác tin khác