Tin t?c

H?i tr?i truy?n th?ng n?m 2019

11:23 | 26/03/2019
H?i tr?i ?? ?? l?i nhi?u d?u ?n sau s?c cho ?oàn viên thanh niên Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

Ngày 22,23/3/2019, Ban Th??ng v? ?oàn Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã t? ch?c h?i tr?i truy?n th?ng chào m?ng k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh t?i huy?n C?n Gi? (TP.H? Chí Minh).         

??n v?i h?i tr?i n?m nay, ngoài vi?c tham gia các trò ch?i dân gian các b?n tr?i sinh còn ???c tham gia h?i thi ý t??ng sáng t?o “Vì môi tr??ng xanh”. Thông qua h?i thi, các b?n ?ã ?óng góp r?t nhi?u ý t??ng nh?m b?o v? môi tr??ng (??t, n??c, không khí và tài nguyên r?ng).                                                                               

Bên c?nh vi?c t? ch?c các ho?t ??ng trong h?i tr?i, Ban Th??ng v? ?oàn Tr??ng ?ã k?t h?p t? ch?c hành trình v? ngu?n t?i khu c?n c? R?ng Sác và t? ch?c k?t n?p ?oàn viên m?i cho 30 thanh niên ?u tú.


H?i tr?i ?ã ?? l?i nhi?u d?u ?n sâu s?c cho ?oàn viên thanh niên Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II, ??ng th?i là s? trân tr?ng, bi?t ?n các anh hùng li?t s? ?ã s?n sàng hi sinh vì ??t n??c cho dù có bao nhiêu khó kh?n, gian kh? nh?ng v?n chi?n ??u vì n?n ??c l?p c?a ??t n??c.

Các tin khác