Tin t?c

H?p tác v?i doanh nghi?p

04:59 | 22/07/2019
Tri?n khai ?? án “H? tr? h?c sinh sinh viên kh?i nghi?p ??n n?m 2025”
Sáng ngày 22/7, t?i Hà N?i, T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p t? ch?c L? ký k?t h?p tác tri?n khai ?? án “H? tr? h?c sinh sinh viên kh?i nghi?p ??n n?m 2025”; ph?i h?p ?ào t?o ngh? nghi?p và t?o vi?c làm cho h?c sinh, sinh viên (HSSV). Tham d? L? ký k?t có Ông Nguy?n H?ng Minh, T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p, Ông ?? N?ng Khánh, Phó T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p, Ông Tr??ng Anh D?ng, Phó T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p, ??i di?n lãnh ??o m?t s? V?, ??n v? thu?c T?ng c?c; ??i di?n lãnh ??o C?c phát tri?n doanh nghi?p – B? K? ho?ch và ??u t?, C?c phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p khoa h?c và công ngh? - B? Khoa h?c và Công ngh?, Ban thanh niên tr??ng h?c – Trung ??ng ?oàn TNCS H? Chí Minh; ??i di?n lãnh ??o các ??n v? tham gia ký k?t h?p tác: T?p ?oàn Vingroup, Công ty CP T?p ?oàn Trung Nguyên, Công ty CP BPO M?t Bão; ??i di?n lãnh ??o c?a tr??ng cao ??ng, trung c?p trong c? n??c.


(Ông Nguy?n H?ng Minh, T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p phát bi?u t?i L? Ký k?t h?p tác)

          Theo m?c tiêu K? ho?ch th?c hi?n ?? án “H? tr? h?c sinh sinh viên kh?i nghi?p ??n n?m 2025”, t? nay t?i n?m 2025, ph?n ??u 100% các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p tri?n khai ??y m?nh h? tr? kh?i nghi?p cho HSSV, 12 tri?u l??t HSSV các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ???c nâng cao nh?n th?c v? kh?i nghi?p và t? t?o vi?c làm, t? ch?c ch??ng trình "Ngày h?i kh?i nghi?p" cho HSSV t?i các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p v?i t?n su?t ít nh?t 1 n?m/l?n. ??ng th?i, vi?c t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o, di?n ?àn gi?i thi?u ý t??ng, d? án kh?i nghi?p c?a HSSV k?t n?i v?i các doanh nghi?p, các nhà ??u t? c?ng ???c th?c hi?n ít nh?t 1 ho?t ??ng/n?m ? t?ng c? s? giáo d?c ngh? nghi?p. 70% các tr??ng cao ??ng, trung c?p có ít nh?t 5 ý t??ng, d? kh?i nghi?p c?a HSSV ???c h? tr? ??u t? t? ngu?n kinh phí phù h?p ho?c k?t n?i v?i các doanh nghi?p, qu? m?o hi?m. Kho?ng 50% các tr??ng cao ??ng, trung c?p giáo d?c ngh? nghi?p hình thành các trung tâm h? tr? HSSV kh?i nghi?p ho?c các câu l?c b? kh?i nghi?p theo l?nh v?c. Các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p t?ng c??ng h?n trong vi?c ph?i h?p v?i các doanh nghi?p ?? h? tr? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? c? b?n ?? hình thành các trung tâm, câu l?c b? kh?i nghi?p.


(Toàn c?nh L? ký k?t)

          Phát bi?u t?i L? ký k?t, Ông Nguy?n H?ng Minh, T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p cho bi?t, trong nh?ng n?m qua ???c s? quan tâm c?a ??ng, Chính ph?, các c?p các ngành cùng toàn th? h? th?ng giáo d?c ngh? nghi?p, ngành giáo d?c ngh? nghi?p có s? phát tri?n và chuy?n bi?n r?t tích c?c, c? h? th?ng có g?n 2000 c? s? giáo d?c ngh? nghi?p, g?n 900 tr??ng trung c?p, cao ??ng, h?ng n?m quy mô tuy?n sinh ??t 2,2 tri?u ng??i. Trong ?ó s? l??ng h?c sinh sinh viên TC, C? kho?ng 560.000. ?ây là ??i t??ng c?n ???c quan tâm, ??u t? h?t s?c. H? th?ng giáo d?c ngh? nghi?p kh?i s?c, ch?t l??ng ngày càng cao th? hi?n ? s? ghi nh?n v? ch?t l??ng ngu?n nhân l?c t? các tr??ng ngh? c?a các doanh nghi?p. Tuy nhiên còn nhi?u t?n t?i c?n ???c kh?c ph?c nh? ch?a có m?t chi?n l??c t?ng th? ?? phát tri?n h? th?ng giáo d?c ngh? nghi?p trong giai ?o?n s?p t?i. B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ??t m?c tiêu giai ?o?n t? 2020 t?i n?m 2030, phát tri?n h? th?ng giáo d?c ngh? nghi?p g?n k?t ch?t ch? v?i doanh nghi?p ?áp ?ng th? tr??ng lao ??ng v?i h? th?ng các tr??ng ngh? ch?t l??ng cao, các ngh? tr?ng tâm, tr?ng ?i?m ti?p c?n tiêu chu?n khu v?c và th? gi?i. ?? th?c hi?n m?c tiêu ?ó c?n th?c hi?n các gi?i pháp ??t phát, trong ?ó ph?i k? ??n gi?i pháp h?t s?c quan tr?ng là g?n k?t ?ào t?o v?i doanh nghi?p. T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p và các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ?ã ký k?t nhi?u biên b?n ghi nh? h?p tác v?i VCCI, các T?p ?oàn, T?ng công ty, các doanh nghi?p l?n, thu hút doanh nghi?p tham gia vào các khâu c?a quá trình ?ào t?o. ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, m?t trong nh?ng gi?i pháp là thúc ??y tinh th?n kh?i nghi?p trong HSSV c?a các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p, g?n k?t v?i doanh nghi?p ?? t?o d?ng môi tr??ng nuôi d??ng ho?t ??ng kh?i nghi?p c?a HSSV ngay trong các doanh nghi?p. ?? th?c hi?n t?t ?? án “H? tr? h?c sinh sinh viên kh?i nghi?p ??n n?m 2025” trong th?i gian t?i, T?ng c?c tr??ng Nguy?n H?ng Minh ?? ngh? các ??n v? ch?c n?ng ti?p t?c ??y m?nh các ho?t ??ng h? tr?, các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p xây d?ng k? ho?ch chi ti?t, v?n ??ng các nhà tài tr?, doanh nghi?p, các b? ngành, ??a ph??ng tích c?c tham gia ?? ?? án ???c tri?n khai ??ng b? trên toàn h? th?ng. T?ng C?c tr??ng ?ánh giá cao s? tham gia h?p tác c?a các doanh nghi?p T?p ?oàn Vingroup, Công ty CP T?p ?oàn Trung Nguyên, Công ty CP BPO M?t Bão ?? tri?n khai ?? án “H? tr? h?c sinh sinh viên (HSSV) kh?i nghi?p ??n n?m 2025” ??t ch?t l??ng và hi?u qu?.

M?t s? hình ?nh Ký k?t h?p tác:


(T?ng C?c tr??ng Nguy?n H?ng Minh và ông Lê Kh?c Ti?p – Phó Ch? t?ch Vingroup ký biên b?n h?p tác)


(T?ng C?c tr??ng Nguy?n H?ng Minh và bà Võ Th? Hà Giang – Giám ??c truy?n thông – T?p ?oàn Trung Nguyên ký biên b?n h?p tác)


(T?ng C?c tr??ng Nguy?n H?ng Minh và bà L??ng Tú Anh – T?ng Giám ??c truy?n thông – Công ty CP BPO M?t Bão ký biên b?n h?p tác)

Ngu?n gdnn.gov.vnCác tin khác