Tin t?c

Khai gi?ng l?p Trung c?p C?ng ngh? th?ng tin

04:02 | 18/09/2019
Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho các em h?c sinh t?t nghi?p THCS có ?i?u ki?n h?c lên trình ?? Trung c?p và Cao ??ng chính quy, ??ng th?i nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c cho lao ??ng n?ng th?n ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i t?i huy?n C?n Gi? giai ?o?n 2015 – 2020.

Sáng ngày 18/9/2019 Tr???ng Cao ??ng GTVT ????ng thu?y 2 ph?i h?p cùng Trung tâm GDNN – GDTX huy?n C?n Gi? t? ch?c Khai gi?ng l?p Trung c?p Công ngh? thông tin n?m 2019.

(Th?y ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng b?/ Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng)

?ê?n d?? v??i L? khai gi?ng v? phía Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II có Th?y ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng b?/ Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Th?y Lê V?n M?ng – Tr??ng phòng ?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i và v? phía Trung tâm GDNN-GDTX huy?n C?n Gi? có Th?y ??ng Minh C?nh – Bí th? Chi b?/ Giám ??c Trung tâm cùng quý th?y cô giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huy?n C?n Gi? và các em h?c sinh l?p Trung c?p công ngh? thông tin.


Các tin khác