Tin t?c

Khai m?c k? thi t?t nghi?p

12:03 | 04/03/2019
Sáng ngày 04/3/2019, t?i H?i tr??ng - Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? khai m?c k? thi t?t nghi?p cao ??ng ngh? khóa 41 (L?n 2), trung c?p ngh? khóa 42 và trung c?p khóa 43

T?i d? bu?i l? có th?y Bùi ?ình Thi?n - Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng nhà tr??ng; Th?y ??ng L?i - Phó Bí th? ??ng b?, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; các Th?y cô tr??ng, phó các Phòng, Khoa; các th?y, cô trong H?i ??ng thi, Ban coi thi, ch?m thi và h?c sinh, sinh viên cao ??ng ngh? khóa 41, trung c?p ngh? khóa 42 và trung c?p khóa 43.

 Th?y Bùi ?ình Thi?n - Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u t?i l? khai m?c

Phát bi?u khai m?c t?i bu?i l?, th?y Bùi ?ình Thi?n nh?n m?nh: ?ây là m?t k? thi quan tr?ng, quy?t ??nh ?ên vi?c ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a các em trong th?i gian qua. Vì v?y, th?y mong t?t c? các em bình t?nh, t? tin, c? g?ng h?t s?c ?? làm bài thi ??t ???c k?t qu? cao nh?t. ??ng th?i, ?? ngh? các th?y, cô giáo trong H?i ??ng thi th?c hi?n ?úng nhi?m v? ???c giao, c?ng nh? ph?i công b?ng, khách quan, nghiêm túc trong ?ánh giá k?t qu? thi và ??c bi?t ph?i tuy?t ??i ??m b?o an toàn trong khi thi.

 Th?y Lê V?n M?ng - Tr??ng phòng ?ào t?o công b? các Quy?t ??nh

Ti?p ?ó, th?y Lê V?n M?ng, Tr??ng phòng ?ào t?o công b? các Quy?t ??nh thành l?p các Ban ph?c v? cho h?i ??ng thi t?t nghi?p, Quy?t ??nh danh sách h?c sinh, sinh viên ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p và ??i di?n sinh viên phát bi?u cam k?t tuân th? ??y ?? các Quy ch? c?a k? thi.

Trong k? thi t?t nghi?p l?n này, m?i thí sinh ph?i tr?i qua 03 ph?n thi: Lý thuy?t ngh?, th?c hành ngh? và thi môn chính tr?. ?? thi dùng ngân hàng ?? thi chung do T?ng c?c D?y ngh?, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ban hành.
Ngay trong bu?i sáng cùng ngày s? thi môn chính tr? và bu?i chi?u thi môn lý thuy?t ngh? t?i h?i tr??ng. Ngày mai mùng 05/3/2019 thi th?c hành ngh? t?i x??ng c?a các khoa.

Các tin khác