Tin t?c

Khai m?c k? thi t?t nghi?p n?m 2019

08:22 | 30/09/2019
Ngày 30/9/2019, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? khai m?c k? thi t?t nghi?p trình ?? cao ??ng ngh? khóa 42 và cao ??ng chính quy khóa 43 v?i 158 thí sinh

T?i d?, có th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng; Th?y ??ng L?i – P.Bí th? ??ng b?/ P.Hi?u tr??ng nhà tr??ng; Các th?y tr??ng, phó các Phòng, Khoa, các th?y, cô giáo trong H?i ??ng thi, Ban coi thi, ch?m thi và 158 sinh viên trình ?? cao ??ng ngh? khóa 42 và cao ??ng chính quy khóa 43.

(th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u khai m?c)
Phát bi?u khai m?c t?i bu?i l?, th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng nh?n m?nh: ?ây là m?t k? thi quan tr?ng, quy?t ??nh ?ên vi?c ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a các em trong th?i gian qua. Vì v?y, th?y mong t?t c? các em bình t?nh, t? tin, c? g?ng h?t s?c ?? làm bài thi ??t ???c k?t qu? cao nh?t. ??ng th?i, ?? ngh? các th?y, cô giáo trong H?i ??ng thi th?c hi?n ?úng nhi?m v? ???c giao, c?ng nh? ph?i công b?ng, khách quan, nghiêm túc trong ?ánh giá k?t qu? thi và ??c bi?t ph?i tuy?t ??i ??m b?o an toàn trong khi thi.

(th?y Lê V?n M?ng – TP.?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i công b? các Quy?t ??nh)
Ti?p ?ó, th?y Lê V?n M?ng – TP.?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i, công b? các Quy?t ??nh thành l?p các Ban ph?c v? cho h?i ??ng thi t?t nghi?p, Quy?t ??nh danh sách sinh viên ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p và ph? bi?n Quy ch? c?a k? thi.

( các b?n sinh viên nghe ph? bi?n Quy ch? thi)
Trong k? thi t?t nghi?p n?m 2019, m?i thí sinh ph?i tr?i qua 03 ph?n thi: Lý thuy?t t?ng h?p, th?c hành và thi môn chính tr?. ?? thi dùng ngân hàng ?? thi chung do T?ng c?c D?y ngh?, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ban hành ??i v?i trình ?? cao ??ng ngh? khóa 42 và ?? thi do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ban hành theo qui ??nh ??i v?i trình ?? cao ??ng chính quy khóa 43.
Ngay trong bu?i sáng cùng ngày s? thi môn chính tr? và bu?i chi?u thi môn lý thuy?t t?ng h?p t?i khu phòng h?c lý thuy?t. T? ngày 01/10/2019 ??n 04/10/2019 thi th?c hành t?i các x??ng theo k? ho?ch.


Các tin khác