Tin t?c

L? Khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020

11:14 | 03/09/2019
Hòa chung kh?ng khí t?ng b?ng c?a hàng tri?u h?c sinh, sinh viên c? n??c ?ón chào n?m h?c m?i

Ngày 03/9/2019 – Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ?ã long tr?ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020. ??n d? L? khai gi?ng, có s? hi?n di?n c?a các doanh nghi?p T?ng Công ty C? ph?n ???ng sông Mi?n Nam; Công ty c? ph?n v?n t?i Hà Tiên; Công ty TNHH Công ngh? xanh DP; Công ty TNHH x?p d? Cái Mép; Ngân hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam  - CN TP.H? Chí Minh; Công ty TNHH v?n t?i bi?n Trung Thành; Công ty TNHH S?a ch?a tàu và c?u h? hàng h?i Bi?n ??p.

( V?n ngh? chào m?ng)
V? phía nhà Tr??ng có s? hi?n di?n c?a Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng; Th?y ??ng L?i – P.Bí th? ??ng ?y/ P.Hi?u tr??ng nhà tr??ng cùng toàn th? các th?y trong Ban giám hi?u, quý th?y cô giáo là tr??ng các phòng, khoa chuyên môn và ??c bi?t là s? hi?n c?a các em tân h?c sinh sinh viên khóa 45.

(Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng)
T?i bu?i l?, Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng n?m h?c m?i. Trong bài phát bi?u, Th?y ?ã thông tin cho các b?n tân HSSV Khóa 45 bi?t vào ngày 30/8/2019 Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ?ã ???c B? Lao ??ng - Th??ng binh & Xã h?i công nh?n 01/41 Tr??ng Cao ??ng trên c? n??c là Trung tâm giáo d?c ngh? nghi?p theo chu?n CHLB ??c, ??ng th?i th?y nhi?t li?t chúc m?ng các em h?c sinh sinh viên Khóa 45 (HSSV) ?ã tr? thành thành viên chính th?c c?a ngôi nhà chung Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ngôi tr??ng v?i b? dày truy?n th?ng h?n 43 n?m xây d?ng và phát tri?n.

Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, Th?y kh?ng ??nh các em HS-SV Khóa 45 ch?n Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II là môi tr??ng ?? h?c t?p, rèn luy?n, tr??ng thành ?ây chính là ni?m vinh d?, s? t? hào ??i v?i Nhà tr??ng. Xin c?m quý ph? huynh và HSSV ?ã tin t??ng và giao phó tr?ng trách “tr?ng ng??i” cao c? này. 

(Các doanh nghi?p tài tr? h?c b?ng khuy?n h?c)
C?ng t?i bu?i L?, nhà tr??ng ?ã nh?n ???c tài tr? 20 su?t h?c b?ng (m?i su?t 2 tri?u ??ng) t? các doanh nghi?p trao t?ng cho các em HSSV ph?n ??u trong h?c t?p và rèn luy?n trong n?m h?c 2019 – 2020.


(Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y/ Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao th? cám ?n cho các ??n v?)

 Bu?i L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020 khép l?i trong ni?m vui hân hoan c?a th?y và trò Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II. Chúc nhà tr??ng m?t n?m h?c m?i v?i nhi?u thành công m?i, chúc cho các b?n sinh viên rèn luy?n thành tài ?? s?m c?ng hi?n b?n thân, gia ?ình và xã h?i.

P.TS&CTSV


Các tin khác