Tin t?c

L? t?t nghi?p 2018

12:34 | 20/10/2018
B??c ngo?t m?i trên hành trình chinh ph?c tri th?c c?a h?c sinh sinh viên Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

 Sáng ngày 17/10/2018, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã long tr?ng t? ch?c L? t?t nghi?p khóa 41 – niên khóa 2015-2018 và trao b?ng Cao ??ng ngh? t?t nghi?p n?m 2018 cho 75 SV v?a t?t nghi?p thu?c 8 ngành trình ?? Cao ??ng g?m (Ngh? K? toán doanh nghi?p, Ngh? ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a, Ngh? ?i?u khi?n tàu bi?n, Ngh? ?i?n t? công nghi?p, Ngh? S?a ch?a máy tàu th?y, Ngh? Xây d?ng c?u ???ng b?, Ngh? K? thu?t xây d?ng, Ngh? Qu?n tr? m?ng máy tính).

Tham d? bu?i L? có s? hi?n di?n c?a Lãnh ??o 8 doanh nghi?p g?m có Công ty Nice Sea; Công ty TNHH du thuy?n Ng?a Bi?n; Công ty CP C? khí Xây d?ng-Giao thông; T?ng Công ty c? ph?n ???ng sông Mi?n Nam (Sowatco); Công ty TNHH Công ngh? xanh DP; Công ty TNHH MTV ?óng và s?a ch?a tàu H?i Minh; Công ty TNHH du thuy?n Tam S?n. V? phía Nhà tr??ng có  toàn th? các Th?y trong BGH cùng quý Th?y Cô là lãnh ??o các ??n v?, gi?ng viên gi?ng d?y, quý ph? huynh và các tân c? nhân..

(Các ??i bi?u tham d? L? t?t nghi?p làm l? chào c?)
Phát bi?u chào m?ng, ThS. ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng ?y; Phó Hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o trân tr?ng chúc m?ng các Tân C? nhân ???c vinh danh sau th?i gian c? g?ng n? l?c v??t qua nh?ng khó kh?n, th? thách trong quá trình h?c t?p, rèn luy?n 3 n?m t?i tr??ng. V?i n?n t?ng tri th?c và nhân cách ???c tôi luy?n trong ngôi tr??ng truy?n th?ng h?n 42 n?m, Nhà tr??ng tin r?ng các b?n Tân C? nhân s? ti?p t?c ph?n ??u th?c hi?n ???c hoài bão, ??c m?, s? nghi?p c?a b?n thân, ph?c v? cho xã h?i, ph?ng s? ??t n??c. Ti?p t?c gi? gìn và phát huy truy?n th?ng “?oàn K?t – Yêu n??c – Gi?i ngh?” c?a tr??ng. Trong nh?ng n?m qua, nhà tr??ng không ng?ng n? l?c và duy trì vi?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho xã h?i. Hi v?ng r?ng v?i nh?ng ki?n th?c nhà tr??ng ?ã trang b?, các Tân C? nhân s? ??t ???c nhi?u thu?n l?i h?n trong công vi?c. ?ây là c?t m?c quan tr?ng, các em hãy c? g?ng gi? ý chí, ngh? l?c và ni?m tin, v?n d?ng ki?n th?c c?a mình ?ã h?c ???c ?? làm ch? l? trình ngh? nghi?p c?a mình trong t??ng lai. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II luôn luôn t? hào v? nh?ng thành qu? mà các em ?ã g?t hái”.
(ThS. ??ng L?i - Phó Hi?u tr??ng phát bi?u chúc m?ng các tân C? nhân)

 Nhân ngày vui tr?ng ??i này, thay m?t Nhà tr??ng ThS. ??ng L?i ?ã trân tr?ng g?i ??n toàn th? Quý ph? huynh l?i chúc m?ng và l?i c?m ?n chân thành nh?t vì s? tín nhi?m, tin t??ng và yêu m?n dành cho tr??ng. Nhà tr??ng s? luôn ??ng hành cùng các b?n sinh viên ?? ch?p cánh ??c m? và giúp các b?n v??n t?i thành công.

Trong ni?m hân hoan và ??y t? hào c?a bu?i l? t?t nghi?p, thay m?t t?t c? các Tân C? nhân, b?n Tr??ng H?ng Loan l?p C41KT ?ã g?i l?i c?m ?n sâu s?c ??n Ban Giám Hi?u, toàn th? quý Th?y Cô – nh?ng ng??i ??a ?ò, t?n t?y không qu?n khó kh?n, v?t v? ?? t?o m?t môi tr??ng h?c t?p và rèn luy?n t?t nh?t cho các b?n sinh viên. C?m ?n gia ?ình luôn là ngu?n ??ng viên v?ng ch?c ?ong ??y tình yêu th??ng, luôn dõi theo t?ng b??c chân trên con ???ng tr??ng thành. Nh?ng ng??i b?n ?ã ??ng hành, cùng chia s? nh?ng bu?n vui trong quá trình h?c t?p.

(??i di?n sinh viên phát bi?u)

S? thành công trong quá trình ?ào t?o c?a Nhà tr??ng luôn ???c g?n bó ??ng hành cùng các Doanh nghi?p ?óng trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh. V?i ni?m c?m kích Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng ?y; Hi?u tr??ng nhà tr??ng c?m ?n s? chân thành giúp ?? chân tình, ??y trách nhi?m c?a các doanh nghi?p trong quá trình h?c t?p c?a các em. S? có c?a quý v? t?i bu?i l? trang tr?ng hôm nay m?t l?n n?a kh?ng ??nh s? ?oàn k?t g?n bó, s? giúp ?? chí tình; ??ng th?i t?o ni?m tin cho các em HSSV hi?n ?ang theo h?c t?i tr??ng v? t??ng lai s?p t?i. D?u bi?t r?ng con ???ng phía tr??c còn r?t nhi?u chông gai, th? thách, song b?ng s? quy?t tâm, ý chí ph?n ??u các b?n Tân C? nhân s? ngày càng th?ng ti?n và v??n t?i nh?ng t?m cao m?i. Và dù ? ?âu và ? v? trí nào các b?n c?ng s? mãi là 1 ph?n trong “Gia ?ình” Cao ??ng GTVT ???ng th?y II. Theo th?ng kê t? phòng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng, trong s? nh?ng sinh viên t?t nghi?p ??t này, có h?n 90% sinh viên ?ã có vi?c làm khi ch?a nh?n b?ng t?t nghi?p chính th?c. Ph?n l?n sinh viên t?t nghi?p ??u làm vi?c ?úng chuyên ngành. 

(ThS.Bùi ?ình Thi?n-Hi?u tr??ng nhà tr??ng t?ng hoa cho các Doanh nghi?p nh?m ghi nh?n s? h?p tác trong quá trình ?ào t?o c?a tr??ng)

Thay m?t các Doanh nghi?p ông Nguy?n T?t Hoàn-T?ng Giám ??c Công ty TNHH du thuy?n Ng?a Bi?n c?m ?n Ban Giám hi?u nhà tr??ng ?ã luôn quan tâm ??n ho?t ??ng c?a các Doanh nghi?p, ??c bi?t trên l?nh v?c Giao thông ???ng th?y. V?i s? phát tri?n c?a Công ty nói riêng và các Doanh nghi?p nói chung, chúng tôi s?n sàng ?ón nh?n các b?n Tân C? nhân có nhu c?u công vi?c và chí h??ng ti?n th?. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi. 

(Ông Nguy?n T?t Hoàn-T?ng Giám ??c Công ty TNHH du thuy?n Ng?a Bi?n)

Bu?i l? t?t nghi?p khép l?i trong không khí ?m cúng và ??y ?p nh?ng c?m xúc. ?ây là c?t m?c ?ánh d?u b??c ngo?t cu?c ??i c?a các tân C? nhân. Hi v?ng r?ng nh?ng tri th?c mà Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II mang ??n s? ch?p cánh cho nh?ng ??c m?, hoài bão c?a các b?n bay th?t cao. M?n chúc t?t c? các Tân C? nhân luôn t? tin, v?ng vàng và g?t hái nhi?u "trái ng?t" trên hành trình t??ng lai. 

M?t s? hình ?nh t?i bu?i L?:

(V?n ngh? chào m?ng)


(Th?y Lê V?n M?ng-Tr??ng phòng ?ào t?o ??c Quy?t ??nh Công nh?n t?t nghi?p)


(Th?y ??ng L?i & Th?y Tr?n H?u Thanh Trao b?ng t?t nghi?p cho các tân C? nhân)

Các tin khác