Tin t?c

Nang cao ch?t l??ng ?ào t?o theo nhu c?u x? h?i

07:31 | 12/07/2019
?ó là m?c tiêu xuyên su?t mà Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II (TP.H? Chí Minh) ?? th?c hi?n mang l?i hi?u qu? t?t, góp ph?n phát tri?n kinh t? x? h?i c?a ??a ph??ng và tr? thành n?i ?ào t?o ngh? uy tín khu v?c phía Nam
ThS.Bùi ?ình Thi?n, Hi?u tr??ng nhà tr??ng, cho bi?t h?ng n?m tr??ng t? ch?c xây d?ng phát tri?n các ngành ngh? m?i theo danh m?c do B? L?TB&XH ban hành. Trong quá trình ?ào t?o, tr??ng th??ng xuyên rà soát, biên so?n l?i giáo trình, ngân hàng câu h?i cho phù h?p v?i ch??ng trình ?ào t?o và ?ã hoàn thành xây d?ng, th?m ??nh ngân hàng ?? thi k?t thúc môn h?c, mô ?un cho t?t c? các ngh? ?ang ?ào t?o. Nhà tr??ng ?ã ??u t?, ?ng d?ng công ngh? thông tin vào qu?n lý, gi?ng d?y các ch??ng trình ?ào t?o; ch??ng trình ?ào t?o c? b?n ?ã ???c s? hóa, m?t s? mô ?un ???c gi?ng d?y trên ph?n m?m mô ph?ng. 

(Sinh viên h?c t?i phòng mô ph?ng)
?? t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c, nhà tr??ng ?ã áp d?ng ?a d?ng các lo?i hình ?ào t?o: liên k?t v?i H?c vi?n HWK Leipzig C?ng hòa Liên bang ??c ?ào t?o l?p cao ??ng S?a ch?a máy tàu th?y (c? ?i?n t? cho th? s?a ch?a máy) d?y theo ch??ng trình c?a CHLB ??c; t? ch?c ?ào t?o t?i doanh nghi?p, t? ch?c các l?p s? c?p, ng?n h?n th??ng xuyên theo nhu c?u c?a h?c viên và theo ??n ??t hàng c?a doanh nghi?p; liên k?t v?i nhi?u tr??ng ??i h?c t? ch?c ?ào t?o liên thông t? trình ?? cao ??ng lên ??i h?c.

(L? ký liên k?t ?ào t?o liên thông t? trình ?? cao ??ng lên ??i h?c)
?i?u ?áng ghi nh?n, ??n nay nhà tr??ng ?ã xây d?ng m?i quan h? ch?t ch? v?i trên 50 doanh nghi?p, c?ng tác ch?t ch? trong các l?nh v?c: tham gia xây d?ng, ?i?u ch?nh ch??ng trình; tham gia gi?ng d?y và ph?n bi?n ?? thi, tiêu chu?n k? n?ng ngh? nghi?p cho t?ng mô ?un, môn h?c. Doanh nghi?p ph?i h?p cùng th?c hi?n ?ào t?o lý thuy?t, th?c t?p giai ?o?n, th?c t?p s?n xu?t, th?c t?p t?t nghi?p… theo chuyên môn phù h?p n?i dung s?n xu?t, kinh doanh c?a Doanh nghi?p. Nhà tr??ng c?ng ??y m?nh công tác xã h?i hóa giáo d?c ngh? nghi?p, g?n ?ào t?o ngh? v?i s? d?ng lao ??ng theo yêu c?u th?c ti?n s?n xu?t - kinh doanh; ?ào t?o theo ??a ch?, theo ??n ??t hàng.
(M?t trong các ??n v? liên k?t ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm v?i Nhà tr??ng)
Ông Lê V?n M?ng, Tr??ng phòng ?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i, cho bi?t thêm, n?m h?c 2018 - 2019 toàn tr??ng có 102 CBVCNV, trong ?ó trên 40% gi?ng viên có trình ?? trên ??i h?c; 100% giáo viên ?? chu?n v? nghi?p v? s? ph?m. Th?c hi?n c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, l?ng ghép gi?ng d?y và rèn luy?n 15 k? n?ng thi?t y?u cho h?c sinh sinh viên vào các gi? gi?ng d?y chuyên môn c?a các môn h?c. Không ch? v?y, nhà tr??ng còn luôn chú tr?ng ??n ho?t ??ng ki?m ??nh và qua các ??t ?ánh giá liên t?c ??t tiêu chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng (?ã ???c B? L?TB&XH c?p gi?y ch?ng nh?n c?p ?? 3 – C?p ?? cao nh?t)

(T?p th? CB.GV.CNV Nhà tr??ng)
Trong th?i gian t?i, nhà tr??ng phát tri?n ?ào t?o theo h??ng m?, ?a d?ng, linh ho?t v?i nhi?u ph??ng th?c và trình ?? ?ào t?o, xây d?ng v?n hóa ch?t l??ng tr? thành y?u t? c?t lõi ?? th?c hi?n các ho?t ??ng t? ch?c và qu?n lý ?ào t?o nh?m ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p và nâng c?p k? n?ng ngh? nghi?p su?t ??i c?a ng??i lao ??ng ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a v? trí làm vi?c và phát huy t?i ?a hi?u qu? ngu?n nhân l?c. G?n k?t ch?t ch? ?ào t?o v?i nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng và phát tri?n kinh t? xã h?i c?a ??a ph??ng; l?y s? ch?p nh?n c?a th? tr??ng lao ??ng làm th??c ?o c?a hi?u qu? ?ào t?o; phát tri?n nhi?u ph??ng th?c và trình ?? ?ào t?o ngh? nghi?p, nh?t là ?ào t?o ch?t l??ng cao cho th? tr??ng lao ??ng, góp ph?n nâng cao n?ng su?t lao ??ng, s?c c?nh tranh c?a n?n kinh t? trong b?i c?nh cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? t? và h?i nh?p qu?c t?.
Các tin khác