Tin t?c

Ngày h?i hi?n máu h?ng hè n?m 2019

08:10 | 18/07/2019
?ay là ho?t ??ng truy?n th?ng t?t ??p c?a CB.GV.CNV và HSSV Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ???c t? ch?c th??ng xuyên hàng n?m.
Sáng ngày 18/7/2019, Ban Ch?p hành ?oàn thanh niên và Ban Ch?p hành Công ?oàn tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ph?i h?p v?i H?i ch? th?p ?? Ph??ng Phú M? (Qu?n 7) t? ch?c ngày hi?n máu h?ng hè n?m 2019. 

Ngày h?i ?ã ti?p nh?n ???c 85 ??n v? máu. Không ch? là con s?, ?ó là t?m lòng c?a t?p th? CB.GV.CNV và HSSV nhà tr??ng dành cho nh?ng ng??i b?nh ?ang c?n s? giúp ??. Vi?c hi?n máu c?ng r?t có ích ??i v?i ng??i hi?n vì nó giúp c? th? lo?i b? l??ng s?t d? th?a và s?n sinh l??ng máu có l?i cho s?c kh?e. L??ng máu ?ã hi?n s? ???c c? th? nhanh chóng tái t?o ph?c v? cho quá trình tu?n hoàn máu.

Ban L?u Nguy?n Chí Khang - Sinh viên L?p C44KT chia s? Máu r?t c?n cho s? s?ng c?a ng??i b?nh. Chúng tôi mong mu?n nh?ng ngh?a c? cao ??p c?a Sinh viên Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II s? là hình ?nh ??p truy?n t?i ?i thông ?i?p hi?n máu c?u ng??i t?i nhi?u ??n v? trong c?ng ??ng xã h?i, góp ph?n vào vi?c duy trì l??ng máu ph?c v? cho công tác ?i?u tr? trong m?i d?p hè hàng n?m

Hi?n máu tình nguy?n là vi?c làm thi?t th?c, là ngh?a c? cao ??p th? hi?n tính nhân v?n và nhi?t huy?t c?a CB.GV.CNV và HSSV tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II. V?i tâm ni?m “M?t gi?t máu cho ?i, m?t cu?c ??i ? l?i”, t?t c? cùng chung tay vì c?ng ??ng, t?t c? cùng chung m?t ni?m h?nh phúc khi ?ã góp ph?n nh? bé c?a mình vào vi?c giúp ?? ng??i b?nh.

?oàn thanh niên
Các tin khác