Tin t?c

Ngày h?i hi?n máu tình nguy?n xuan h?ng n?m 2019

02:32 | 27/12/2018
?ay là ho?t ??ng truy?n th?ng t?t ??p c?a CB.GV.CNV và HSSV Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ???c t? ch?c th??ng xuyên hàng n?m.

Sáng ngày 27/12/2018, Ban Ch?p hành ?oàn thanh niên và Ban Ch?p hành Công ?oàn tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ph?i h?p v?i H?i ch? th?p ?? Ph??ng Phú M? (Qu?n 7) t? ch?c ngày hi?n máu tình nguy?n xuân h?ng n?m 2019. 

Ngày h?i ?ã ti?p nh?n ???c 90 ??n v? máu. Không ch? là con s?, ?ó là t?m lòng c?a t?p th? CB.GV.CNV và HSSV nhà tr??ng dành cho nh?ng ng??i b?nh ?ang c?n s? giúp ??. Vi?c hi?n máu c?ng r?t có ích ??i v?i ng??i hi?n vì nó giúp c? th? lo?i b? l??ng s?t d? th?a và s?n sinh l??ng máu có l?i cho s?c kh?e. L??ng máu ?ã hi?n s? ???c c? th? nhanh chóng tái t?o ph?c v? cho quá trình tu?n hoàn máu.


??ng chí Hoàng V?n Tâm – ?oàn viên Công ?oàn Khoa ?i?u khi?n chia s? Máu r?t c?n cho s? s?ng c?a ng??i b?nh. Chúng tôi mong mu?n nh?ng ngh?a c? cao ??p c?a t?p th? CB.GV.CNV và HS-SV Nhà tr??ng s? là hình ?nh ??p truy?n t?i ?i thông ?i?p hi?n máu c?u ng??i t?i nhi?u c? quan, ??n v? trong c?ng ??ng xã h?i, góp ph?n vào vi?c duy trì l??ng máu ph?c v? cho công tác ?i?u tr? trong m?i d?p T?t hàng n?m


Hi?n máu tình nguy?n là vi?c làm thi?t th?c, là ngh?a c? cao ??p th? hi?n tính nhân v?n và nhi?t huy?t c?a CB.GV.CNV và HSSV tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II. V?i tâm ni?m “M?t gi?t máu cho ?i, m?t cu?c ??i ? l?i”, t?t c? cùng chung tay vì c?ng ??ng, t?t c? cùng chung m?t ni?m h?nh phúc khi ?ã góp ph?n nh? bé c?a mình vào vi?c giúp ?? ng??i b?nh.

?oàn thanh niên


Các tin khác