Tin t?c

Quy?t ??nh b? nhi?m cán b?

07:42 | 13/05/2019
Ngày 10/5/2019 Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? trao Quy?t ??nh b? nhi?m cán b?
B? nhi?m
- Ông Tr?n V?n S?n – Tr??ng phòng Qu?n tr? - Thi?t b? gi? ch?c v? Tr??ng phòng T? ch?c hành chính & Qu?n tr? thi?t b?
- Ông Lê V?n M?ng – Tr??ng phòng ?ào t?o gi? ch?c v? Tr??ng phòng ?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i
- Ông Nguy?n Huy Th?ch - Gi?ng viên Khoa Máy - ?i?n gi? ch?c v? Phó Tr??ng Khoa Máy - ?i?n. 
- Ông Nguy?n V?n Ng? - Gi?ng viên Phòng Tuy?n sinh & Công tác sinh viên gi? ch?c v? Phó Tr??ng phòng và Ph? trách Phòng Tuy?n sinh & Công tác sinh viên.
Quy?t ??nh có hi?u l?c t? ngày 02/5/2019.

Các tin khác