Tin t?c

Y ngh?a và s? ra ??i c?a ngày “M?i tr??ng th? gi?i”

10:52 | 13/06/2019
Hàng n?m Ngày M?i tr??ng Th? gi?i (5/6) ???c t? ch?c trong th? ? 2 qu?c gia khuy?n khích s? quan tam chính tr? và hành ??ng b?o v? m?i tr??ng.

H?i ngh? c?a Liên H?p qu?c v? Con ng??i & Môi tr??ng t? ch?c t?i th? ?ô Stockholm c?a Th?y ?i?n t? 5 - 6/6/1972 là k?t qu? c?a nh?ng nh?n th?c m?i này, là hành ??ng ??u tiên ?ánh d?u s? n? l?c chung c?a toàn th? nhân lo?i nh?m gi?i quy?t các v?n ?? v? môi tr??ng.

Trong cu?c h?p này, Ch??ng trình Môi tr??ng Liên H?p qu?c c?ng ?ã ???c thành l?p vào ngày 5/6/1972. ??i H?i ??ng Liên H?p qu?c ?ã quy?t ??nh ch?n Ngày Môi tr??ng Th? gi?i 5/6 t? n?m 1972 và giao cho Ch??ng trình Môi tr??ng Liên H?p Qu?c (UNEP) có tr? s? t?i Nairobi, Kenya, t? ch?c k? ni?m s? ki?n này. H?ng n?m, vào ngày này l? k? ni?m tr?ng th? ???c t? ch?c t?i h?n 100 n??c trên th? gi?i.

M?c ?ích c?a Ngày Môi tr??ng Th? gi?i là t?p trung s? chú ý trên toàn th? gi?i vào t?m quan tr?ng c?a môi tr??ng và khuy?n khích s? quan tâm chính tr? và hành ??ng b?o v? môi tr??ng.

S? ki?n này làm cho các v?n ?? môi tr??ng mang tính nhân v?n; trao quy?n cho m?i ng??i ?? tr? thành tác nhân tích c?c c?a quá trình phát tri?n b?n v?ng và bình ??ng; nâng cao hi?u bi?t c?a các c?ng ??ng v? vai trò then ch?t làm thay ??i hành vi h??ng t?i các v?n ?? môi tr??ng; ?ng h? m?i c?ng tác ?? ??m b?o r?ng, t?t c? các qu?c gia và các dân t?c ???c h??ng m?t t??ng lai an toàn và th?nh v??ng h?n.

M?i n?m, Liên H?p Qu?c ch?n m?t thành ph? làm n?i t? ch?c l? k? ni?m Ngày Môi tr??ng Th? gi?i. Chính ph? và thành ph? n??c ch? nhà s? h?p tác v?i UNEP t?o ra b?u không khí cho s? ki?n này. Ch? ??, kh?u hi?u và logo s? ???c ch?n ?? làm tr?ng tâm cho các tài li?u tuyên truy?n v? Ngày Môi tr??ng Th? gi?i, c?ng nh? các ho?t ??ng c? ??ng trên toàn c?u.

Trong ngày này, nhân dân trên toàn th? gi?i s? nh?n ???c m?t thông ?i?p chính th?c c?a T?ng th? ký Liên H?p Qu?c, trong ?ó có nêu lên các v?n ?? môi tr??ng và b?o v? môi tr??ng chung trên toàn th? gi?i

T? n?m 1982, Vi?t Nam c?ng ?ã h??ng ?ng các ho?t ??ng k? ni?m Ngày Môi tr??ng Th? gi?i trong ph?m vi c? n??c. Hàng n?m B? Tài nguyên & Môi tr??ng th??ng ph?i h?p v?i các c? quan liên quan phát ??ng và t? ch?c sôi n?i ngày l? này ? t?t c? các t?nh thành trên c? n??c v?i các ho?t ??ng nh? t? ch?c các chi?n d?ch làm s?ch ??p môi tr??ng s?ng, môi tr??ng làm vi?c... và c?ng ch?n ra m?t ??a ph??ng ??i di?n làm n?i t? ch?c các ho?t ??ng tr?ng tâm cho c? n??c.

Ngày Môi tr??ng Th? gi?i “chính là s? ki?n c?a ng??i dân” v?i các ho?t ??ng ?a d?ng, phong phú, nh? tu?n hành, di?u hành b?ng xe ??p, các bu?i hoà nh?c xanh, các cu?c thi t?i tr??ng h?c, tr?ng cây, chi?n d?ch tái ch? ch?t thi và làm s?ch môi tr??ng.

Ch??ng trình Môi tr??ng Liên h?p qu?c ?ã ??a ra Ch? ?? h??ng ?ng Ngày Môi tr??ng th? gi?i (05/6) n?m 2019 là “Ô nhi?m không khí” nh?m kêu g?i t?t c? các qu?c gia, c?ng ??ng và xã h?i cùng hành ??ng ?? c?i thi?n ch?t l??ng môi tr??ng không khí ? t?t c? các thành ph? và khu v?c trên toàn th? gi?i.?

Theo báo cáo c?a Liên h?p qu?c, m?i n?m trên toàn th? gi?i có kho?ng 7 tri?u ng??i ch?t s?m do ô nhi?m không khí, trong ?ó khu v?c Châu Á -Thái Bình D??ng có g?n 4 tri?u ng??i. Ô nhi?m không khí ?nh h??ng ??n s?c kh?e con ng??i và t?ng tr??ng kinh t? v?i kho?ng 92% ng??i dân trên toàn th? gi?i không ???c hít th? không khí s?chgây thi?t h?i cho n?n kinh t? toàn c?u 5 nghìn t? ?ô la m?i n?mÔ nhi?m ôzôn trên m?t ??t d? ki?n ??s? làm gi?m 26% n?ng su?t cây tr?ng ch? l?c vào n?m 2030. Ô nhi?m không khí ?ã và ?ang là m?t thách th?c l?n ??i v?i c?ng ??ng và toàn xã h?i.

?? t?ng b??c gi?i quy?t v?n ?? này, Ch??ng trình Môi tr??ng Liên h?p qu?c ?ã ??a ra Ch? ?? h??ng ?ng Ngày Môi tr??ng th? gi?i (05/6) n?m 2019 là “Ô nhi?m không khí” nh?m kêu g?i t?t c? các qu?c gia, c?ng ??ng và xã h?i cùng hành ??ng ?? c?i thi?n ch?t l??ng môi tr??ng không khí ? t?t c? các thành ph? và khu v?c trên toàn th? gi?i.

L? k? ni?m Ngày Môi tr??ng th? gi?i n?m 2019 s? ???c t? ch?c vào ngày 05/6 t?i Trung Qu?c nh?m kêu g?i m?i ng??i cân nh?c cách thay ??i cu?c s?ng hàng ngày ?? gi?m l??ng ô nhi?m không khí th?i ra môi tr??ng, ng?n ch?n nguy c? ô nhi?m không khí gây nên s? nóng lên toàn c?u và ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a chính chúng ta.

T?i Vi?t Nam, L? k? ni?m Ngày Môi tr??ng th? gi?i (05/6) n?m nay s? ???c t? ch?c t?i t?nh B?c Liêu.
Các tin khác