Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 28

08:28 | 01/03/2019
C?ng ty TNHH Thi?t k? ki?n trúc trang trí n?i th?t tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH Thi?t k? ki?n trúc trang trí n?i th?t v?i thông tin c? th? nh? sau:

1.  S? l??ng: 04

2.  Yêu c?u:

-   Là sinh viên n?m 2 các ngành Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? ho?c K? thu?t xây d?ng t?i tr??ng C? GTVT ???ng th?y II.

-   Có laptop, bi?t s? d?ng máy tính và ph?n m?m Office

-   K? n?ng giao ti?p, thuy?t ph?c

-   Kh? n?ng làm vi?c nhóm, làm vi?c ??c l?p và ch? ??ng x? lý công vi?c

-   Trung th?c, chân thành, nhi?t tình và có chí c?u ti?n....

3.  M?c l??ng và quy?n l?i

-   L??ng, ph? c?p + hoa h?ng d? án

-   ???c training ki?n th?c chuyên ngành, có c? h?i, ?ào t?o, phát tri?n và h?c h?i kinh nghi?m l?n nhau.

-   Làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, n?ng ??ng và hoàn toàn Open

-   ???c ?óng góp ý t??ng, sáng t?o trong công vi?c.

-   ???c ti?p xúc th?c t? v?i khách hàng.

-   Có c? h?i tr? thành nhân viên chính th?c c?a công ty
* Mô t? công vi?c:
  -   Sales phone và g?i email gi?i thi?u d?ch v? công ty ??n khác hàng, ??i tác
  -   Ch? ??ng t?o cu?c h?n v?i khách hàng
  -   H? tr? b? ph?n kinh doanh, b? ph?n thi?t k? kh?o sát m?t b?ng và l?y yêu c?u thi?t k? t? khách hàng
  -   G?i báo giá, trình bày nguyên v?t li?u thi công
  -   H? tr? G?KD trong vi?c chu?n b? thông tin h? s? ??u th?u
  -   Ch?t h?p ??ng thi?t k?, h?p ??ng thi công
  -   Các công vi?c phát sinh khác theo tình ch?t công vi?c khi ???c yêu c?u
  -   Nh?ng ?ng viên ch?a có kinh nghi?m kinh doanh v? l?nh v?c d? án thi?t k? n?i th?t s? ???c công ty ?ào t?o. Nh?ng ?ng viên ?ã có kinh nghi?m s? ???c xem xét có c? h?i làm vi?c tr?c ti?p t?i phòng phát tri?n kinh doanh c?a công ty

4.  H? s? g?m:

-    ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a Tr??ng.

-   Gi?y khám s?c kh?e.

-   B?n sao h? kh?u, ch?ng minh nhân dân

-   Các b?ng c?p liên quan.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 090 83 85 369 (Mr Ng?)

 


Các tin khác