Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 30

01:41 | 06/03/2019
C?ng Ty TNHH TMDV Sao Nam An tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công Ty TNHH TMDV Sao Nam An v?i thông tin c? th? nh? sau:
1. Thông tin chung
-   
V? trí: K? s? ?i?n t?
   -    S? l??ng: 15 ng??i

-   Th?i gian làm vi?c: 8 gi?/ngày; 44 gi?/ tu?n

-  Qu?n lý tr?c ti?p: Tr??ng b? ph?n

-    L??ng: th?a thu?n

-   Làm vi?c t?i Qu?n 6, TP.H? Chí Minh

2. Nhi?m v? chính:

-     Ki?m tra, giám ??nh, s?a ch?a các s?n ph?m ?i?n t?, CCTV b? s? c? h? h?ng.

-     T? v?n, h??ng d?n s? d?ng, v?n hành s?n ph?m cho khách hàng.

-     Có kinh nghi?m b?o hành, s?a ch?a các s?n ph?m ?i?n t?, CCTV

-     Chi ti?t công vi?c c? th? ???c trao ??i trong quá trình ph?ng v?n.

3. Tiêu chu?n:

-     T?t nghi?p Cao ??ng (Trung c?p) ngành ?i?n t? công nghi?p ho?c ?i?n công nghi?p t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

-     S? d?ng thành th?o máy vi tính, Internet, Tin h?c v?n phòng.

-     Ti?ng Anh giao ti?p

-     Có ki?n th?c v? k? thu?t.

-     Nhanh nh?n, tháo vát, ch?u khó.

-     Giao ti?p t?t, có tinh th?n trách nhi?m cao k? n?ng làm vi?c theo nhóm

-     N?ng ??ng, trung th?c có tinh th?n c?u ti?n

3. Quy?n l?i khác

-     ???c ?ào t?o, hu?n luy?n b?i các chuyên viên Panasonic trong và ngoài n??c

-     BHXH, BHYT, BHTN theo qui ??nh c?a pháp lu?t.

-     Ngh? l? theo qui ??nh c?a nhà n??c Vi?t Nam
-     Th??ng cu?i n?m, x?p lo?i, th??ng khác theo n?ng l?c và hi?u qu? công vi?c

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch (ch?ng th?c).

-     B?n sao công ch?ng CMND, h? kh?u ho?c t?m trú n?u h? kh?u t?nh.

-     B?ng c?p liên quan (b?n sao công ch?ng).

-     Gi?y khám s?c kh?e
-   02 ?nh 3*4 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác