Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 31

10:04 | 11/03/2019
C?ng ty TNHH PS Distribution tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH PS Distribution v?i thông tin c? th? nh? sau:
1.
 
S? l??ng: 02 k? toán

2. Tiêu chu?n:

-     Có ?? s?c kh?e.

-   T?t nghi?p ngành k? toán doanh nghi?p ho?c qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?. 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác