Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 34

03:28 | 09/04/2019
T?ng C?ng ty C? ph?n ???ng s?ng mi?n Nam (SOWATCO) tuy?n d?ng

T?ng Công ty có ??i tàu   g?m tàu lai d?t, sà lan t? hành có tr?ng t?i ??n 250 TEU – 5.000 t?n/chi?c… khai thác trên kh?p các tuy?n c?a khu v?c mi?n Nam.

?? b? sung thuy?n viên cho các sà lan ?ang ?óng m?i, hoán c?i chu?n b? ??a vào khai thác, SOWATCO c?n tuy?n d?ng m?t s? ch?c danh v?i s? l??ng và tiêu chu?n nh? sau:

1.      S? l??ng:

-  Máy tr??ng tàu sông              : 04 ng??i

-  Thuy?n phó tàu sông             : 04 ng??i

-  Máy phó tàu sông                   : 02 ng??i

-  Th? máy tàu sông                   : 04 ng??i;

-  Thu? th? tàu sông                   : 02 ng??i;

2.      Tiêu chu?n:

-  Nam, tu?i t? 18 ??n 55;

-  ??i v?i máy tr??ng, máy phó: Có b?ng máy tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng I (M1);

-  ??i v?i thuy?n phó: Có b?ng thuy?n tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 2 (T2) tr? lên;

-  ??i v?i th? máy: Có ch?ng ch? chuyên môn v? th? máy ph??ng ti?n thu? n?i ??a (TM1), Trung c?p ngh? khai thác, v?n hành máy tàu sông, tàu bi?n, B?ng máy tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 3 (M3) tr? lên;

-  ??i v?i thu? th?: Có ch?ng ch? chuyên môn v? lái ph??ng ti?n thu? n?i ??a (LP1), Trung c?p ngh? ?i?u khi?n ph??ng ti?n thu? n?i ??a, Ch?ng ch? ?i?u khi?n ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 3 (T3) tr? lên;

3.      Ch? ??:

?ng viên n?u ???c tuy?n d?ng s? ???c ký H?L?, ???c tr? m?c l??ng c?nh tranh tùy theo v? trí, n?ng l?c, có môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, ???c tham gia các khóa ?ào t?o nâng cao h?ng b?ng ngh? và ???c t?o m?i ?i?u ki?n ?? th?ng ti?n, phát tri?n chuyên môn, ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i t?t nh? th??ng vào các d?p l?, t?t, tháng 13, 14… ???c ?i du l?ch ngh? mát teambuilding…

4.      H? s? d? tuy?n, g?m:

-  ??n xin vi?c, SYLL;

-  B?n photo b?ng c?p chuyên môn;

-  B?n photo CMND, HKTT;

-  Phi?u khám s?c kh?e.

5.      ?ng viên n?u có nhu c?u xin vui lòng liên h?:

-  Phòng Nhân s? Hành chính T?ng Công ty CP ???ng sông mi?n Nam

-  ??a ch?: 298 Hu?nh T?n Phát, P.Tân Thu?n Tây, Qu?n 7, TP.HCM

-  ?T: 028.38.729.748 (máy n?i b?104) g?p Ch? Mai Nga

-  Email: sowatco.hr@gmail.com

-  Th?i h?n nh?n h? s?: ch?m nh?t ngày 30/4/2019

Các tin khác