Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 35

01:33 | 29/05/2019
TRUNG T?M KI?M ??NH HI?U CHU?N ?O L??NG MI?N NAM tuy?n d?ng

THÔNG TIN TUY?N D?NG

 • N?i làm vi?c:

  C?p b?c:

 • Kinh nghi?m:1 N?m

  L??ng:Trên  

 • Ngành ngh?:

  H?t h?n n?p:30/07/2019

phúc l?i

 •  B?o hi?m theo quy ??nh
 •  Du L?ch
 •  ??ng ph?c
 •  Th??ng
 •  ?ào t?o
 •  T?ng l??ng
 •  Ch? ?? ngh? phép

mô t? công vi?c

 • Hi?u chu?n thi?t b? thu?c các l?nh v?c: l?c, kh?i l??ng, hóa lý, th? tích, áp su?t..
 • B?o d??ng, s?a ch?a các thi?t b? khi có h? h?ng.
 • Có kh? n?ng thi?t k?, gia công, ch? t?o các d?ng c? h? tr? ph?c v? cho công vi?c.
 • Xây d?ng quy trình th?c hi?n các nhi?m v? ???c giao nh?m gi?m chi phí và rút th?i gian th?c hi?n.
 • Th?c hi?n các công vi?c khác theo s? phân công c?a Trung Tâm
 • Th?c hi?n các báo cáo hàng tu?n, tháng ho?c theo yêu c?u c?a lãnh ??o Trung tâm

yêu c?u công vi?c

 • Có kinh nghi?m b?o d??ng, s?a ch?a các lo?i cân ?i?n t?.
 • Có ?am mê trong công vi?c, khao khát mu?n thành công
 • Có kh? n?ng ?i công tác t?i các t?nh.
 • Giao ti?p t?t v?i Khách hàng và ??ng nghi?p
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và theo nhóm
 • Ti?ng Anh t??ng ???ng trình ?? B, ??c hi?u tài li?u t?t
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m word, excel, hi?u v? cách th?c cài ??t ph?n m?m là m?t l?i th?.
 • ?u tiên cho ?ng viên có ki?n th?c ? nhi?u l?nh v?c

* H? s? bao g?m:

 • S? y?u lý l?ch công ch?ng (có dán ?nh, th?i gian ch?p không quá 06 tháng)
 • Mô t? c? th? quá trình công tác làm vi?c, các k? n?ng, ki?n th?c tích l?y ???c.
 • Gi?y khám s?c kh?e
 • Ch?ng minh th? (Photo)
 • ??n xin vi?c
 • B?ng c?p liên quan

** Hình th?c n?p h? s?:

 • Qua email:
 • T?i v?n phòng SMETEST: 354 Tr??ng Chinh, P. Tân H?ng Thu?n, Qu?n 12, TP. HCM

*** ?u tiên ?ng viên n?p h? s? t?i v?n phòng SMETEST

thông tin khác

 • B?ng c?p: Cao ??ng
 • ?? tu?i: 23 - 28
 • Gi?i tính: Nam
 • Hình th?c: Nhân viên chính th?c
 • Th?i gian làm vi?c: 8h - 17h30
 • C? h?i hu?n luy?n:

  - C? h?i ???c tham gia các l?p ?ào t?o
  - Có c? h?i ti?p xúc v?i nhi?u ngành ngh? trong xã h?i

 • Ngày ngh?:

  - Ngh? ch? nh?t
  - Các ngày l?, t?t trong n?m.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)

Các tin khác