Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 39

01:00 | 12/07/2019
C?ng ty THNH D?ch v? Hàng h?i Sài Gòn tuy?n th?c t?p sinh

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n th?c t?p sinh c?a Công ty THNH D?ch v? Hàng h?i Sài Gòn v?i thông tin c? th? nh? sau:
1.
 S? l??ng: 10 ng??i

2. Yêu c?u:

- Có ?? s?c kh?e.

- H?c ngành S?a ch?a máy tàu th?y t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.
- ??c, hi?u tài li?u k? thu?t

3. Phúc l?i

- H??ng ??y ?? quy?n l?i c?a Công ty

- Th?c hành trên tàu thuy?n t?i n??c ngoài
- Ký h?p ??ng sau th?i gian th?c t?p t?i Công ty

 

M?I CHI TI?T LIÊN H?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác