Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 40

05:40 | 21/07/2019
C?ng ty TNHH MTV ?óng và s?a tàu H?i Minh tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH MTV ?óng và s?a tàu H?i Minh v?i thông tin c? th? nh? sau:
1. 
S? l??ng: 08 ng??i

-     T?t nghi?p ngành S?a ch?a máy tàu th?y: 05 ng??i

-     T?t nghi?p ngành ?i?n công nghi?p: 03 ng??i

2. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

3. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác