Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 41

12:15 | 30/07/2019
C?ng ty TNHH MTV C?ng nghi?p tàu th?y Sài Gòn tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH MTV Công nghi?p tàu th?y Sài Gòn v?i thông tin c? th? nh? sau:
1.
 
S? l??ng: 
- S?a ch?a máy tàu th?y: 10 ng??i
- ?i?n công nghi?p: 10 ng??i

2. Tiêu chu?n:

-     Có ?? s?c kh?e.

-   T?t nghi?p ngành S?a ch?a máy tàu th?y ho?c ngành ?i?n công nghi?p t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?. 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác