Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 42

02:46 | 09/08/2019
C?ng ty C?ng ty TNHH DV XD ?o ??c Tan Long tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty Công ty TNHH DV XD ?o ??c Tân Long v?i thông tin c? th? nh? sau:
1. S? l??ng: 04 ng??i

-     T?t nghi?p ngành Xây d?ng c?u ???ng: 01 ng??i

-     T?t nghi?p ngành K? thu?t xây d?ng: 02 ng??i

-     T?t nghi?p ngành Tr?c ??a công trình: 01 ng??i

2. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

3. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác