Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 43

08:40 | 11/08/2019
C?ng Ty TNHH X?p D? Cái Mép (CMSC) tuy?n d?ng

              I.     Gi?i thi?u nhà tuy?n d?ng :

Công ty CMSC, có v?n phòng t?i Khu ph? Tân L?c, P. Ph??c Hòa, Th? xã Phú M?, T?nh Bà R?a – V?ng Tàu, là ??n v? chuyên cung c?p các d?ch v? v? Logistics, d?ch v? khai thác c?ng, khai thác b?n phao, th? t?c h?i quan… và các d?ch v? liên quan.

Do yêu c?u m? r?ng ho?t ??ng công ty CMSC tuy?n d?ng các v? trí nhân viên: ?i?u ??, nhân viên giao nh?n.

Công ty r?t mong s? ???c h?p tác v?i nh?ng ??ng nghi?p m?i có b?ng c?p chuyên môn phù h?p theo quy ??nh, có tinh th?n trách nhi?m, nhi?t tình n?ng ??ng và có tâm huy?t v?i công vi?c, k? c? sinh viên t?p s?, ch?a có kinh nghi?m s? ???c ?ào t?o.

          II.     V? trí tuy?n d?ng:

-  ?i?u ??;

-  Giao nh?n.

1. Yêu c?u:

-  T?t nghi?p Trung c?p/ Cao ??ng chuyên ngành Logistic

-  Không có kinh nghi?m, s? ???c ?ào t?o.

-  Nam, nhanh nh?n, có s?c kho? t?t

-  Có nguy?n v?ng g?n bó lâu dài.

-  Tinh th?n trách nhi?m, k? lu?t cao.

-  Tin h?c c?n b?n.

-  Ti?ng anh- Ti?ng Trung là l?i th?.

2. Quy?n l?i:

-  Thu nh?p bình quân ?i?u ??: 10.000.000 ?/ tháng -12.000.000 ?/tháng

-  Thu nh?p bình quân Giao nh?n: 6.000.000 ?/ tháng -8.000.000 / tháng.

-  Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh và BH con ng??i 24h/24h.

-  Th??ng l?, T?t theo quy ??nh và các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh Công ty

-  Trang b? ??y ?? ph??ng ti?n, d?ng c? b?o h? cá nhân theo ngành ngh?.

3.   H? s? vi?c làm g?m:

-  ??n xin vi?c

-  S? y?u lí l?ch có dán ?nh 4x6 không quá 06 tháng (2 b?n chính, có xác nh?n c?a ??a ph??ng).

-  B?n sao có công ch?ng b?ng c?p ch?ng ch? (coppy).

-  B?n sao có công ch?ng/ch?ng th?c CMND 03 b?n, s? h? kh?u 02 b?n.

-  Gi?y khám s?c kh?e không quá 03 tháng.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)


Các tin khác