Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 44

01:10 | 13/08/2019
C?ng ty c? ph?n ???ng s?ng Mêk?ng tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty c? ph?n ???ng sông Mêkông, c? th? nh? sau:
1. 
V? trí tuy?n d?ng: Máy phó làm vi?c trên tàu Amalotus
2. S? l??ng: 01 ng??i (T?t nghi?p Cao ??ng ngành S?a ch?a máy tàu th?y và có GCNKNCM PTTN? M1 t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II)

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng kh?i ?i?m: t? 8.000.000??ng ??n 13.000.000??ng.

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác