Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 47

06:47 | 13/09/2019
C?ng ty TNHH C? ?i?n L?nh Lê Qu?c tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH C? ?i?n L?nh Lê Qu?c v?i thông tin c? th? nh? sau:
        1.     
S? l??ng: 20 ng??i

2.      Yêu c?u:

- T?t nghi?p t? Trung C?p, Cao ??ng ngành ?i?n Công nghi?p t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

- G?n bó lâu dài, s?c kh?e t?t, nhanh nh?n, trung th?c ch?m ch? trong công vi?c 

3.      Mô t? công vi?c:

- V?n hành máy móc thi?t b? trong s?n xu?t;

- Ki?m tra, b?o hành các s?n ph?m theo ??nh k?;

- Thi công l?p ??t h? th?ng ?i?u hòa không khí, h? th?ng kho l?nh cho các Nhà máy, Công trình;

- B?o trì (s?a ch?a) các thi?t b? ?i?n công nghi?p t?i X??ng s?n xu?t và t?i công trình;

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do c?p trên phân công

4.      L??ng và ch? ??:

- L??ng 7.000.000  – 15.000.000 tùy theo n?ng l?c và kinh nghi?m;

-  Công ty h? tr? ch? ?, ph? c?p c?m tr?a, x?ng xe, t?ng ca, ph? c?p công trình;

- Th?i gian làm vi?c (8 ti?ng t? th? 2 ??n th? 7);

- L??ng tháng 13; Th??ng l?; Th??ng hi?u su?t;

- ???c tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngh? phép n?m

5. H? s? g?m:

- ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

- B?n sao b?ng t?t nghi?p.

- Gi?y khám s?c kh?e.

- B?n sao ch?ng minh th?.

 

M?I CHI TI?T LIÊN H?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác