Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 49

09:37 | 11/10/2019
C?ng ty c? ph?n ??i ly Hàng h?i Vi?t Nam tuy?n d?ng

Chi nhánh Công ty c? ph?n ??i lý Hàng h?i Vi?t Nam – ??i lý Th??ng m?i và D?ch v? Hàng h?i g?i t?t là VITAMAS ???c thành l?p t? n?m 1979, là ??n v? kinh doanh v? l?nh v?c ??i lý tàu bi?n, ??i lý Liner Container, ??i lý v?n t?i, Ki?m ??m hàng hóa xu?t nh?p kh?u…trong su?t quá trình hình thành và phát tri?n Chi nhánh VITAMAS luôn là ??n v? d?n ??u và là ??i tác ?áng tin c?y c?a nhi?u hãng tàu l?n nh? ONE, Yusen Logistics Vi?t Nam, APL, Cargill….Do nhu c?u m? r?ng s?n xu?t kinh doanh, VITAMAS tuy?n d?ng 01 v? trí nhân viên ki?m ki?n nh? sau:

1.  Mô t? công vi?c:

-      Ki?m ??m và giao nh?n container t?i các c?ng thu?c TP. HCM và các ??a ph??ng lân c?n.

-      Ki?m ??m, giao nh?n hàng hóa t?i kho ngo?i quan, kho hàng hóa t?i Tp. HCM và các t?nh lân c?n.

-      Th?c hi?n các công vi?c khác theo s? phân công c?a c?p trên qu?n lý tr?c ti?p.

-      Chi ti?t công vi?c s? ???c trao ??i trong bu?i ph?ng v?n. 

2.  Yêu c?u

-       S? l??ng tuy?n: 2     

-      Nam, tu?i t? 20 – 25.

-      S?c kh?e t?t.

-      T?t nghi?p Trung C?p tr? lên

-      Thành th?o vi tính v?n phòng (Word, Excel...).

-      Có kinh nghi?m ki?m ??m giao nh?n hàng hóa là m?t l?i th?.

-      C?n th?n, nguyên t?c, trung th?c, có trách nhi?m trong công vi?c.

-      ?u tiên ?ng viên thành th?o ti?ng Anh 

3.  Quy?n l?i

-      Làm vi?c t?i công ty cung c?p d?ch v? hàng h?i hàng ??u Vi?t Nam, luôn không ng?ng ??i m?i và phát tri?n v?i nhi?u c? h?i th?ng ti?n b?n thân.

-      ???c ?ào t?o chuyên nghi?p, hoàn toàn mi?n phí tr??c khi làm vi?c.
Môi tr??ng làm vi?c tr?, n?ng ??ng và thân thi?n.

-      Tham gia ??y ?? các ch? ?? BHYT, BHXH, BHTN, B?o hi?m tai n?n con ng??i 24/24.

-      Thu nh?p h?p d?n, phù h?p n?ng l?c b?n thân.

-      L??ng tháng 13 và th??ng theo hi?u qu? kinh doanh.

-      Khám s?c kh?e ??nh k?.

-      Th??ng xuyên t? ch?c các ch??ng trình h?i thao, h?i di?n v?n ngh?, team building, Gala dinner, tham quan ngh? d??ng trong n??c…

4.  H? s? d? tuy?n g?m

-      ??n xin tuy?n d?ng

-      S? y?u lý l?ch t? thu?t (có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng)

-      B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? (công ch?ng)

-      Gi?y khám s?c kh?e (theo m?u c?a B? y t? c?p)

-      Ch?ng minh th? (công ch?ng)

-      04 ?nh 3x4 (ghi rõ h? tên, ngày tháng n?m sinh m?t sau)

5.  Nh?n h? s?

-      Th?i gian n?p h? s?: ??n h?t ngày 15/10/2019

-      H? s? n?p t?i:

o  Phòng T? ch?c – Hành chính, Chi nhánh VITAMAS

o  ??a ch?: 44-46 Nguy?n T?t Thành, Ph??ng 12, Qu?n 4, Tp. HCM.

-      Liên h?: Ms Lý
  -      ?i?n tho?i: 0903 012331 / 028 39402390 Email: tochuchanhchanh@vitamas.com.vn

 

M?I CHI TI?T LIÊN H?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác