• Tuy?n sinh h?n 1.000 sinh viên ?ào t?o 22 ngh? ch?t l??ng cao theo tiêu chu?n c?a ??c
  • L?i ích khi h?c t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II
  • H? th?ng Qu?n ly ch?t l??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ??t chu?n ISO 9001:2015
  • L? t?t nghi?p 2018
  • Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  - C? h?i vi?c làm ngay t? khi nh?p h?c

Tin tiêu ?i?m

Vì sao h?c cao ??ng là s? l?a ch?n th?ng minh?
Khi tìm ki?m h?c m?t ch??ng trình ??i h?c kh?ng còn khó kh?n n?a thì vi?c ??u t? cho t??ng lai b?ng m?t ch??ng trình h?c cao ??ng phù h?p v?i n?ng l?c, th?i gian và chi phí l?i ???c nhi?u h?c sinh và ph? huynh l?a ch?n b?i ?ó là s? ??u t? th?ng minh.
Ngh? ???c ?i du l?ch vòng quanh th? gi?i
H?y ??n v?i chúng t?i ?? th?a ??c m? khám phá và khát v?ng ti?n than l?p nghi?p c?a b?n.
T?i sao nên ch?n ngành xay d?ng c?ng trình th?y?
Sinh viên ngành xay d?ng c?ng trình th?y sau khi ra tr??ng ki?m ???c vi?c làm ?ang ngày càng tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t
Vì sao h?c cao ??ng là s? l?a ch?n th?ng minh?
Vì sao h?c cao ??ng là s? l?a ch?n th?ng minh? Khi tìm ki?m h?c m?t ch??ng trình ??i h?c kh?ng còn khó kh?n n?a thì vi?c ??u t? cho t??ng lai b?ng m?t ch??ng trình h?c cao ??ng phù h?p v?i n?ng l?c, th?i gian và chi phí l?i ???c nhi?u h?c sinh và ...