Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Ngh? ???c ?i du l?ch vòng quanh th? gi?i

02:32 | 12/09/2019
H?y ??n v?i chúng t?i ?? th?a ??c m? khám phá và khát v?ng ti?n than l?p nghi?p c?a b?n.

Cu?c ??i phân công m?i ng??i m?t ngh?. Ngh? nào c?ng ?áng trân tr?ng, ?áng quý. Nh?ng ?áng quý nh?t là b?n ???c làm công vi?c mà b?n yêu thích. H?nh phúc c?a ng??i yêu ngh? ? ch? h? ?ã ???c tr?i nghi?m công vi?c yêu thích, và ?ã v??t quá chính b?n thân ?? thành công. Và ngu?i yêu ngh? c?m th?y h?nh phúc h?n n?a khi s?n ph?m c?a b?n ?ã góp ph?n làm cho ??ng lo?i s?ng t?t h?n và h?nh phúc h?n.

  Ngh? ?i?u khi?n tàu bi?n v?i s? m?nh ?i?u khi?n nh?ng con tàu ch? hàng hóa t? c?ng này ??n c?ng khác, t? châu l?c này t?i châu l?c khác t?o ra c?a c?i v?t ch?t, ?ã ???c xã h?i th?a nh?n v? s? c?ng hi?n duy nh?t mà thuy?n viên trên toàn th? gi?i dành cho th??ng m?i ???ng bi?n, n?n kinh t? th? gi?i và xã h?i dân s? nói chung.

  ?? ?i?u khi?n con tàu an toàn, kinh t?, ??i ng? thuy?n viên ph?i gi?i v? ngh?, t?n tâm v?i công vi?c.Các s? quan, thuy?n viên ph?i bi?t ngo?i ng? ?? giao d?ch.

??c thù c?a ngh? Ngh? ?i?u khi?n tàu bi?n nói riêng và ngành hàng h?i nói chung mang tính qu?c t? hóa cao. Trong s? d?ng nhân l?c thuy?n b? ?a qu?c t?ch trên tàu là m?t ?i?u bình th??ng, do v?y khi là m?t thuy?n viên, chúng ta s? có r?t nhi?u các ng??i b?n t? nhi?u n?i trên th? gi?i;

Công vi?c ph?i ?i?u khi?n nh?ng con tàu ?i kh?p các ??i d??ng, nên thuy?n viên luôn ???c làm quen, tr?i nghi?m các n?n v?n hóa, ???c khám phá th? gi?i.

??ng ?? nh?ng n?i s? mông l?ng ng?n c?m ??c m? ???c tr?i nghi?m và khám phá nh?ng n?n v?n hóa m?i c?a b?n. Chúng ta ???c l?n lên cùng v?i nh?ng cu?c hành trình, ?? ???c m? mang ??u óc, ?? t? chúng ta bi?n ??c m? c?a mình thành hi?n th?c.

Hãy ??n v?i chúng tôi ?? th?a ??c m? khám phá và khát v?ng ti?n thân l?p nghi?p c?a b?n.

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369